eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-11

Ogłoszenie nr 510217204-N-2019 z dnia 11-10-2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku: Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585052-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 00009373400000, ul. ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6510229, 6510337, e-mail nowicki@wiw.bianet.com.pl, faks 085 6510229, 6510337.
Adres strony internetowej (url): http://www.bialystok.wiw.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WIW-AG.272.07.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w następujących branżach: a) branży budowlanej obejmującej wykonanie utwardzenia terenu oraz docieplenia ściany szczytowej budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A; b) branży sanitarnej obejmującej wymianę sieci cieplnej doziemnej i wykonanie kanalizacji deszczowej; c) branży elektrycznej obejmującej wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4


Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45232140-5, 45232130-2, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 434853.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W. Izbiccy Aneta Izbicka
Email wykonawcy: biuro@izbiccy.pl
Adres pocztowy: ul. Supraślska 16
Kod pocztowy: 16-010
Miejscowość: Wasilków
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 582600.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 582600.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 582600.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.