eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-23

Ogłoszenie nr 510209982-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 577799-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540163895-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych, w podziale na pakiety

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AEZ/S-069/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Zestaw wyparki próżniowej z systemem próżniowym 1 komplet Pakiet 2 Analizator równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii) oraz elektrolitów 1 szt. Pakiet 3 Myjka ultradźwiękowa 1 szt. Pakiet 4 Wytrząsarka typu Vortex 2 szt. Pakiet 5 Waga laboratoryjna 10 szt. Pakiet 6 Chłodziarko - zamrażarka 1 szt. Pakiet 7 Lodówka 1 szt. Pakiet 8 Chłodziarko-zamrażarka 1 szt. Pakiet 9 Miernik przewodności / konduktometr 16 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla pakietu, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1-2.9 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) uzgodnienie terminu dostawy i instalacji z Kierownikiem jednostki organizacyjnej WUM wskazanej w Protokole odbioru; 2) dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w protokole odbioru; 3) instalacja - rozumiana jako rozpakowanie, montaż urządzenia, podłączenie do mediów oraz uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego działania - w zakresie dostawy objętej Pakietem 1 i 2; 4) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi urządzenia - w zakresie dostawy objętej Pakietem 1 i 2; 5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy; 6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (użytkownikowi), potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5


Dodatkowe kody CPV: 38436200-2, 38434000-6, 42943200-0, 42931110-5, 38310000-1, 39711130-9, 38540000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet 2 Analizator równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii) oraz elektrolitów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12962.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk
Email wykonawcy: stamar@stamar.pl
Adres pocztowy: ul. Feliksa Perla 5
Kod pocztowy: 41-300
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13392.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13392.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13392.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet 3 Myjka ultradźwiękowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2479.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DANLAB Danuta Katryńska
Email wykonawcy: przetargi@danlab.pl
Adres pocztowy: ul. Handlowa 6A
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2847.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2847.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3241.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Pakiet 4 Wytrząsarka typu Vortex

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Email wykonawcy: warszawa@alchem.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1623.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1623.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3567.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Pakiet 5 Waga laboratoryjna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6120.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: A-BioTech - M. Zemanek-Zboch, Sp. j.
Email wykonawcy: przetargi@a-biotech.pl
Adres pocztowy: ul. Strzegomska 260A/4
Kod pocztowy: 54-432
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7134.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7134.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7699.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Pakiet 6 Chłodziarko - zamrażarka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Pakiet 7 Lodówka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 487.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Email wykonawcy: warszawa@alchem.com.pl
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 676.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 676.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 676.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Pakiet 8 Chłodziarko-zamrażarka

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Pakiet 9 Miernik przewodności / konduktometr

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6947.97
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MERA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sprzedaz@mera-sp.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 202
Kod pocztowy: 02-486
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9233.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9233.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32629.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.