eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niwiska › Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-24

Ogłoszenie nr 510202236-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582257-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Gmina Nowogród Bobrzański, ul. ul. Słowackiego 11 , 66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach, Krajowy numer identyfikacyjny 971269061, ul. ul. Szkolna 6, 66-010 Niwiska, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683276663, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.nowogrodbobrz.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GKZ.271.1.4c.2019.AA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach" Wymagania ogólne dla samochodu: a) Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.) oraz wymagania opisane w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia, a także mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. b) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z: - Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy - Rozporządzeniami Ministrów : Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U.2019.594) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr32 z 2003 r. poz 262 z późn. zm.) c) Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2019 rok. d) Moc silnika nie mniejsza niż 280 KM 2. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawnych dla wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i wymagane dokumenty (kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną) umożliwiające rejestrację pojazdu przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie zamawiającego udokumentować spełnienie wymagań technicznych przez oferowany pojazd określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej. 4. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedany samochód oraz na elementy mechaniczne, zabudowę i wyposażenie pożarnicze na okres minimum 24 miesięcy 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla pojazdu, zawiera Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 6. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z: a) Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej b) Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego c) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji d) Gminy Nowogród Bobrzański 7. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie dla realizacji dostaw zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 8. Jeżeli w opisach występują normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne z opisywanymi. 9. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3


Dodatkowe kody CPV: 34144200-0, 35110000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10- 04-928 , Regon: 000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl; W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzań-skim pod nr tel. (68) 329-09-62 wew. 130 lub adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl; Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane: na pod-stawie: a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów,; b) ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, 2215, z 2019r. poz. 53) oraz na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finan-sach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach". c) Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiąza-ny lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwa-rantujących należyte wykonanie Umowy; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zamówienie jest współfi-nansowane ze środków Unii Europejskiej przez okres trwałości projektu;; e) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określo-nym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-blicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zau-tomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; g) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RO-DO; h) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. i) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej." * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Do obowiązków Wykonawcy należą obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 617886.18
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bestwińska 105A
Kod pocztowy: 43-346
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 648600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 648600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 648600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.