eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021."

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-07

Ogłoszenie nr 510195457-N-2020 z dnia 07-10-2020 r.

Gmina Koprzywnica: "Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575724-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koprzywnica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail gmina@koprzywnica.eu, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (url): https://koprzywnica.bip.gmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021."

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dowóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Koprzywnica w roku szkolnym 2020/2021 oraz dzierżawa samochodu marki AUTOSAN TYP H9-21.41S. Okres realizacji zamówienia 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. Dowóz odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od nauki. Trasa 1 Dmosice-Koprzywnica, łączna długość dzienna trasy to 98 km. Pojazd służący do [przewozu dzieci powinien posiadać minimum 40 miejsc siedzących. Trasa 2 Łukowiec-Koprzywnica-Skrzypaczowice, łączna długość dzienna trasy to około 56 km. Pojazd służący do przewozu dzieci powinien posiadać minimum 55 miejsc siedzących. Trasa 3 Ciszyca-Koprzywnica, łączna długość dzienna tarasy to około 51 km. Pojazd służący do przewozu dzieci powinien posiadać minimum 55 miejsc siedzących.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9


Dodatkowe kody CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 172994.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "PKS Tarnobrzeg" Sp. z o.o
Email wykonawcy: sekretariat@pks.tarnobrzeg.pl
Adres pocztowy: ul. Zwierzyniecka 30 39-400 Tarnobrzeg
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 188037.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188037.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240080.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.