eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-28

Ogłoszenie nr 510187300-N-2020 z dnia 28-09-2020 r.

Gmina Iwanowice: Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525419-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540058662-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy: iwanowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja kotłowni w budynku Szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.2.4.2019.MK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1: Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie; W zakres zamówienia wchodzą następujące czynności: o Budowa/montaż naziemnego zbiornika na gaz o pojemności 2700 l na płycie betonowej; o Budowa przyłącza gazu od w/w zbiornika do budynku; o Poszerzanie otworów drzwiowych w związku z niespełniającymi wymogów drzwiami wewnętrznymi, planuje się wykonanie poszerzeń otworów drzwiowych, również tych w ścianach konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu części poszerzeń konieczny będzie montaż nowych nadproży. Wszystkie prace związane ze wskazanymi robotami budowlanymi, zostały przedstawione w części konstrukcyjnej i należy je przeprowadzić ściśle wg zaleceń w niej zawartych. o Zamurowanie otworu drzwiowego łączącego pomieszczenia nr 33 i 35; o Wykonanie przebicia w ścianie zewnętrznej pomieszczenia nr 33 w celu montażu nawiewu o wymiarach 300 x 200 mm, 10,0 cm pod stropem przyziemia; o Montaż urządzeń kotłowni gazowej wg projektu technologii kotłowni (wymiana kotłów na paliwo stałe (koks) na dwa kotły gazowe o łącznej mocy 90 kW); o Budowa wewnętrznej instalacji gazu; o Budowa wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej. Zakłada się wykonanie dwóch sys-temowych przewodów wentylacji (spalinowej do kotłów oraz zwykłej do pomieszczenia) prowadzonych w istniejącym szachcie wentylacyjnym. Dodatkowo zakłada się wykonanie pod stropem wentylacji nawiewnej o wymiarze 30 x 20 cm, zgodnie z rysunkami branży sanitarnej. o Okładziny ścienne i podłogowe. Wszystkie nowe ściany lub podlegające remontowi, po za-kończeniu robot budowlanych należy pokryć powłokami malarskimi dostosowanymi do ko-lorystyki przyjętej w pozostałej części budynku, ściany kotłowni należy wykończyć płytkami ceramicznymi na całej wysokości aż do stropu. wszystkie rodzaje posadzek zostały oznaczo-ne w tabelach pomieszczeń znajdujących się na rzutach obu kondygnacji, w części architek-tonicznej projektu. Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie; o Docieplenie ścian zewnętrznych Dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych należy przyjąć zastosowanie styropianu elewacyjnego o grubości 15,0 cm oraz w części podmurówki styroduru 10,0 cm. Montaż do elewacji na systemowych kołkach, należy wykonać w taki sposób aby cokół (docieplenie w poziomie podmurówki) było cofnięte w stosunku do głównej elewacji o min. 1,0 cm. po wykonaniu ocieplenia całą elewację, wraz z kominami i słupami przy wyjściu na całej wysokości należy zabezpieczyć i wykończyć tynkiem (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym). Przed wykonaniem ocieplenia ścian należy usunąć wszystkie demontowane elementy (tablice, uchwyty na flagi) a po wykonaniu prac ponownie je zamontować. - Powierzchnia ścian do ocieplenia styropianem: 755,60 m2 - Powierzchnia ścian do ocieplenia styrodurem: 30,52 m2 - Docieplenie stropu zewnętrznego tarasu (styropian gr. min. 16 cm, wylewka, gres) - powierzchnia 35,96 m2 Docieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować technologię docieplenia lekko-mokrą z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego. Przed planowanym ociepleniem budynku należy wykonać staranne czyszczenie chemiczno-mechaniczne elewacji z porostów glonami, zagrzybienia, zabrudzeń osadzających się z łatwością do chropowatej struktury podłoża. Wykonawca powinien w cenie ofertowej przewidzieć wykonanie podmurówki budynku z tynku mozaikowego - rezimar. o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej W związku z podjęciem prac termomodernizacyjnych, należy dokonać wymiany starej stolarki okiennej. Wymiany należy dokonać bez ingerencji w ściany zewnętrzne tj. przy zachowaniu wymiarów istniejących otworów. Przed wykonaniem okien należy dokonać pomiarów szczegółowych otworowania. Wymiana stolarki drzwiowej. Montaż drzwi zakłada się wymianę drzwi zewnętrznych do pomieszczenia nr 33 poprzez korytarz (nr 34) oraz do pomieszczenia nr 34. Do tego celu zaleca się użycie drzwi stalowych lub aluminiowych o szerokości w świetle ościeżnicy wskazanym w projekcie. Drzwi zewnętrzne należy zamontować zgodnie z załączonym projektem. Nowe okna oraz drzwi należy montować w zewnętrznej krawędzi ścian, na styku z ociepleniem. Zakłada się zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej pcv w kolorze białym z wyjątkiem drzwi zewnętrznych, które mają być aluminiowe, po wymianie okien i drzwi należy uzupełnić tynk i malowanie wewnątrz budynku o wymiana rynien i rur spustowych W związku z zakresem prac niezbędnym będzie demontaż rynien oraz rur spustowych a ich ponowne zamontowanie nie będzie możliwe. w związku z tym należy przyjąć wykonanie nowych rynien i rur spustowych wykonanych z pcv lub z lakierowanej stali ocynkowanej. Przy montażu orynnowania należy zastosować się do następujących zaleceń: - montaż rynien wykonać do istniejącej krawędzi okapu - średnicę nowych rynien i rur spustowych należy dobrać w oparciu o istniejący system orynnowania. Nie może być ona mniejsza niż średnica zdemontowanych elementów. o remont instalacji odgromowej Przedmiotowy budynek wyposażony jest w sprawną instalację odgromową. w związku z planowanymi pracami polegającymi na ociepleniu ścian zewnętrznych, instalację odgromową znajdującą się w przestrzeni ścian, należy na czas tych prac zdemontować. przed wykonaniem ocieplenia, należy osadzić w ścianach systemowe uchwyty o zwiększonej długości, do których po zakończeniu robót elewacyjnych można będzie ponownie przymocować instalację odgromową. - wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom - wszystkie materiały (wyroby) budowlane, zastosowane do w/w prac budowlanych, muszą spełniać wymogi ustawy o wyrobach budowlanych - wszystkie prace budowlane, rzemieślnicze i instalacyjne należy wykonywać zgodzie z zasadami sztuki budowlanej, zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej oraz w zgodzie, z przepisami bhp , pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia budowlane a wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem. Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Grzegorzowice Wielkie; o Docieplenie ścian zewnętrznych Dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych należy przyjąć zastosowanie styropianu elewacyjnego o grubości 15,0 cm . Montaż do elewacji na systemowych kołkach. Po wykonaniu ocieplenia całą elewację, wraz z kominami i słupami przy wyjściu na całej wysokości należy zabezpieczyć i wykończyć tynkiem (kolor należy uzgodnić z Zamawiającym). Przed wykonaniem ocieplenia ścian należy usunąć wszystkie demontowane elementy (tablice, uchwyty na flagi) a po wykonaniu prac ponownie je zamontować. - Powierzchnia ścian do ocieplenia styropianem: 510,00 m2 Docieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować technologię docieplenia lekko-mokrą z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego. Przed planowanym ociepleniem budynku należy wykonać staranne czyszczenie chemiczno-mechaniczne elewacji z porostów glonami, zagrzybienia, zabrudzeń osadzających się z łatwością do chropowatej struktury podłoża. Wykonawca powinien w cenie ofertowej przewidzieć wykonanie podmurówki budynku z tynku mozaikowego - rezimar.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71315000-9, 45261320-3, 45262100-2, 45262110-5, 45262120-8, 45321000-3, 45324000-4, 45442100-8, 45453000-7, 45330000-9, 45331000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 93000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MARTRANS - Cieślik Marcin
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łokietka 13/23
Kod pocztowy: 30-010
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 114390.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114390.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147072.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Modernizacja kotłowni w budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie;

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zadania nr 1: Rewitalizacja wsi Sieciechowice na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Uzasadnienie faktyczne i prawne: 1) Na zadanie nr 1 wpłynęła jedna oferta. 2) Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdzie "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty", Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 1. Cena oferty nr 1 - złożonej na zadanie nr 1 - przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca zaproponował cenę za wykonanie zadania nr 1 w wysokości 1 977 746,61 zł brutto a kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tej części zamówienia wynosi 895 590,50 zł brutto. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w części dotyczącej zadania nr 1.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Grzegorzowice Wielkie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

1. Na zadanie nr 2 wpłynęły trzy oferty. 2. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdzie "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty", Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 2. Cena oferty z najniższą ceną - złożonej na zadanie nr 2 - przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca zaproponował cenę za wykonanie zadania nr 2 w wysokości 215 401,52 zł brutto a kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tej części zamówienia wynosi 210 000,00 zł brutto. Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 93 ust. 5 w/w ustawy wykonawca może złożyć wniosek do zamawiającego o zawiadomieniu wykonawcy o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.