eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"Ogłoszenie z dnia 2020-09-26

Ogłoszenie nr 510186220-N-2020 z dnia 26-09-2020 r.

Gmina Iwanowice: "Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588773-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.3.20.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, odbywających, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu" 3.2. Na przedmiot umowy składa się zakup ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz uczniów, uczęszczających do następujących placówek: a. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach; b. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach; c. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach; d. Szkoły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Naramie wraz z oddziałem przedszkolnym; e. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach; f. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej wraz z oddziałem przedszkolnym; g. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach; h. dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczne" w Iwanowicach, z uwzględnieniem przystanków na następujących trasach: o przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach - 105 osób, z miejscowości: Celiny, Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe, Władysław; o przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach - 16 osób, z miejscowości: Damice, Krasieniec Stary, Krasieniec Zakupny, Żerkowice, Iwanowice Dworskie; o przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach 89 osób, z miejscowości: Iwanowice Włościańskie, Iwanowice Dworskie, Sułkowice, Krasieniec Zakupny, Zagaje, Biskupice, Poskwitów, Damice, Widoma, Maszków; o przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Naramie wraz z oddziałem przedszkolnym - 50 osób z miejscowości: Sułkowice, Krasieniec Stary, Narama, Żerkowice, Damice; o przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach - 25 osób z miejscowości: Sieciechowice; Lesieniec, Biskupice o przewóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej wraz z oddziałem przedszkolnym - 67 osób, z miejscowości: Widoma, Domiarki, Maszków, Zalesie; o przewóz dzieci i uczniów do Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach -11 uczniów), z miejscowości: Grzegorzowice Wielkie, Grzegorzowice Małe, Celiny, Władysław; o przewóz dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w Samorządowym Przedszkolu "Słoneczne" w Iwanowicach - 10 dzieci, z miejscowości: Sułkowice, Iwanowice Włościańskie; Łącznie 373 osoby Szczegółowe godziny kursów przewozów uwzględniające godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach oraz przystanki zostaną określone na etapie podpisywania umowy ws. przedmiotowego zamówienia. Wszystkie przystanki zostały pokazane na mapie stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej liczby dzieci/uczniów objętych dowozem. Jednocześnie, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić taką liczbę taboru jaka jest konieczna do realizacji zamówienia. 3.3 Zakres realizacji zamówienia: o zabieranie dzieci/uczniów z wyznaczonych przystanków z tras, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia i przewóz do placówek oświatowych na określoną godzinę i z powrotem; o zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi/uczniami; o zamawiający dopuszcza możliwość opóźnienia dowozu dzieci z powodu wystąpienia siły wyższej tzn. w przypadku nagłego wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych np. śnieżyca oraz przypadków, które nie są spowodowane z winy Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć; o kurs nie może być odwołany; o płynność jazdy, tzn. w przypadku awarii pojazdu uruchomienie natychmiast zastępczego; o dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów zapewniający odpowiedni komfort jazd

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6


Dodatkowe kody CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150692
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANSPOL Z.M.P. Mrugalscy - sp. j. Iwanowice Dworskie 131, 32-095 Iwanowice
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Iwanowice Dworskie 131
Kod pocztowy: 32-095
Miejscowość: Iwanowice Dworskie
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 162747.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162747.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169192.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.