eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pysznica › Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościachBrandwica, Jastkowice, Krzaki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-24

Ogłoszenie nr 510177293-N-2019 z dnia 24-08-2019 r.

Gmina Pysznica: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Brandwica, Jastkowice, Krzaki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564869-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr 24 , 37-403 Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.
Adres strony internetowej (url): https://pysznica.bip.gmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Brandwica, Jastkowice, Krzaki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.III.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Główne elementy zakresu zamówienia: A) "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Brandwicy" Urządzenia siłowni terenowej: narciarz biegowy - 1 szt. motyl - 1 szt. sztanga w leżeniu - 1 szt. wiosła - 1 szt. rowerek - 1 szt. twister - 1 szt. Urządzenia w strefie relaksu: stolik do gry w szachy - 1 szt. stół do ping-ponga - 1 szt. ławka z oparciem - 4 szt. kosz na śmieci - 2 szt. tablica informacyjna - 1 szt. Zagospodarowanie zieleni:- roślinność - żywopłot Uwagi: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia równoważnego do urządzenia "sztanga w leżeniu", które angażuje pracę tych samych partii mięśni w tym przypadku mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej i ramion. Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na słupach. B) "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jastkowicach" Urządzenia siłowni terenowej: biegacz - 1 szt. orbitrek - 1 szt. wyciskanie + wyciąg - 1 szt. twister + steper - 1 szt. wahadło + odwodziciel - 1 szt. wioślarz - 1 szt. Zestawy sprawnościowe: - zestaw drabinek: drabinki metalowe lub linowe ze szczebelkami, pochwyt gimnastyczny, drążek sprawnościowy, itp. - urządzenie zabawowe "bocianie gniazdo" - duże urządzenie zabawowe - zestaw plac zabaw dla dzieci wyposażone w: zjeżdżalnie prosta i typu ślimak, wieże z zadaszeniem, pomosty wielopoziomowe, pomosty pochyłe, pomosty ruchome, drabinki, tunele, schody łukowe, ściankę wspinaczkową, rurę strażacką, grę kółko - krzyżyk. Urządzenia w strefie relaksu: stolik do gry w szachy - 1 szt. stolik do gier planszowych - 1 szt. ławka parkowa - 4 szt. kosz na śmieci - 2 szt. stojak na rowery - 1 szt. tablica informacyjna - 1 szt. Zagospodarowanie terenu: - ogrodzenie systemowe części placu zabaw, panele stalowe, o wym. 200 cm x 100-120 cm z furtką wejściową szer. 120 cm - roślinność - żywopłot. C) "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krzakach" Urządzenia siłowni terenowej: biegacz - 1 szt. orbitrek - 1 szt. wyciskanie + wyciąg - 1 szt. twister + steper - 1 szt. wahadło + odwodziciel - 1 szt. wioślarz - 1 szt. Zestawy sprawnościowe: - zestaw drabinek: drabinki metalowe lub linowe ze szczebelkami, pochwyt gimnastyczny, drążek sprawnościowy, itp. - urządzenie zabawowe "bocianie gniazdo" - duże urządzenie zabawowe - zestaw plac zabaw dla dzieci wyposażone w: zjeżdżalnie prosta i typu ślimak, wieże z zadaszeniem, pomosty wielopoziomowe, pomosty pochyłe, pomosty ruchome, drabinki, tunele, schody łukowe, ściankę wspinaczkową, rurę strażacką, grę kółko - krzyżyk. Urządzenia w strefie relaksu: stolik do gry w szachy - 1 szt. stolik do gier planszowych - 1 szt. ławka parkowa - 4 szt. kosz na śmieci - 2 szt. stojak na rowery - 1 szt. tablica informacyjna - 1 szt. Zagospodarowanie terenu: - piasek pod urządzeniami placu zabaw - roślinność - żywopłot - ogrodzenie systemowe części placu zabaw, panele stalowe, o wym. 200 cm x 100-120 cm z furtką wejściową szer. 120 cm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8


Dodatkowe kody CPV: 45212140-9, 45112729-9, 45223100-7, 37440000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189960.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MAGIC GARDEN sp. z o.o.
Email wykonawcy: zamowieniapubliczne@hustawki.com
Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 60a
Kod pocztowy: 88-170
Miejscowość: Pakość
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 233650.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233650.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 467979.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.