eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie strefy mokrej obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu" w Łodzi przy al. Politechniki 10

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-11

Ogłoszenie nr 510167727-N-2019 z dnia 11-08-2019 r.

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu": Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie strefy mokrej obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu" w Łodzi przy al. Politechniki 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563586-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu", Krajowy numer identyfikacyjny 00000158300000, ul. Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426312479, e-mail katarzyna.kazmierczak@p.lodz.pl, iwona.kowalczyk@p.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.zatokasportu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie strefy mokrej obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu" w Łodzi przy al. Politechniki 10

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ACSD.DO.383.2.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego i stałego nadzoru nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie obiektu Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu" w Łodzi przy al. Politechniki 10, zgodnie ze szczegółowym opisem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71317200-5


Dodatkowe kody CPV: 75252000-7, 96620000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 693787.84
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RATOWNICTWO WODNE SZKOŁA PŁYWANIA I SPORTÓW WODNYCH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rojna 69A
Kod pocztowy: 91-134
Miejscowość: ŁÓDŹ
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 883822.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 883822.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 883822.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.