eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo Dolne ul. Gdańska i Koszalinska gmina Gniezno

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-03

Ogłoszenie nr 510162120-N-2019 z dnia 03-08-2019 r.

Gmina Gniezno: Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo Dolne ul. Gdańska i Koszalinska gmina Gniezno

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537112-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540079653-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gniezno, Krajowy numer identyfikacyjny 63125951900000, ul. Al. Reymonta 42624, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 245 750, e-mail sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl, faks 614 245 751.
Adres strony internetowej (url): www.urzadgminy@gniezno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo Dolne ul. Gdańska i Koszalinska gmina Gniezno

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo Dolne ul. Gdańska i Koszalinska gmina Gniezno Zadanie nr 1 ul. Gdańska Przedmiotem zamówienia jest przebudowy ul. Gdańskiej wJankowie Dolnym o łącznej długości 256,29 m. Zadanie nr 2 ul. Koszalińska Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Koszalińskiej wmiejscowości Jankowo Dolne. Ulica zaliczona jest do kategorii dróg gminnych. Posiada klasę drogidojazdowej i służy do obsługi przyległej zabudowy jednorodzinnej. Ulica Koszalińska połączona jest zdrogami gminnymi - ul. Elbląską i ul. Szczecińską. Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącychnawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Przebudowa drogi wykonana zostanie na długości330m. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,00 m z kostki betonowej przepuszczalnej. Głównymcelem jest poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni, poprawa bezpieczeństwakorzystających z ww. ulicy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji, prawidłowe zagospodarowaniewód opadowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: ul. Gdańska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 240667.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Transport Publiczny, Handel,Wynajem Paweł Macioszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cielimowo ul. Lesna 1
Kod pocztowy: 62-220
Miejscowość: Niechanowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 296020.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296020.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400529.75
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ul. Koszalińska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 343968.01
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Transport publiczny, Handel, Wynajem Paweł Macioszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leśna 1 Cielimowo
Kod pocztowy: 62-220
Miejscowość: Niechanowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 423080.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 423080.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 584390.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.