eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)" - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-13

Ogłoszenie nr 510126242-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu: : Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)" - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526494-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540056602-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, Krajowy numer identyfikacyjny 92706200000000, ul. Podgórze, ul. Łomżyńska 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 217 82 23, e-mail bppodgorze@wp.pl, faks 86 217 82 23.
Adres strony internetowej (url): www,bpglomza.pl
Adres profilu nabywcy: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zs.w Podgórzu ,ul. Łomżyńska 30,18-400 Łomża
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bpglomza.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Biblioteka

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3)" - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych " Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m3 oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m3) "- na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części : CZĘŚĆ I . " Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową - w zakresie rozbudowy o nowy budynek i przebudowy istniejącego na parterze . W zakres robót wchodzi między innymi: 1.) Wykonanie nowego budynku o powierzchni zabudowy 105,63m2 wykonanie konstrukcji parteru i piętra wykonanie dachu z pokryciem ,osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie ocieplenia elewacji budynku nowego wraz z wyprawą elewacyjną , 2) Wykonanie kompletnej instalacji wod- kan , c. o, instalacji elektrycznej, odgromowej i niskoprądowych w poziomie parteru i piętra nowej części 3) Wykonanie niezbędnych przebudów przyłączy gazowego, sanitarnego, wodociągowego; 4)..Budowa zbiornika na nieczystości o pojemności 10m3 5).budowa hydrantu 6) W części istniejącej w poziomie parteru wykonanie niezbędnej przebudowy fragmentu stropu w celu lokalizacji klatki schodowej oraz wykonanie ścianek działowych łazienki dla niepełnosprawnych i męskiej z wykończeniem okładzin ściennych i podłogowych . 7) Wykonanie w nowej części na parterze i piętrze instalacji elektrycznej i niskoprądowej , instalacji wod-kan z wyposażeniem łazienek ,instalacji centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni gazowej i budowa komina oraz przewodów wentylacyjnych w budynku. 8)wykonanie ocieplenia stropu nad I piętrem wełną gr 25 cm z obudową płytami z karton-gipsu ogniochronnego gr 12,5mm szpachlowaniem i malowaniem sufitu 3 Wymagania Zamawiającego i dodatkowe informacje dot. stolarki PCV : 1) okna muszą posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynoszący co najmniej Umin=0,9 W/m2K, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem; 2) szczelność okien nie mniejsza niż w klasie 3 wg P -EN 12207:2001; 3) okna muszą być otwierane z poziomu podłogi; 4) okucia okien muszą być dostosowane do okien PCV; 5) klamki aluminiowe w kolorze białym; 6) okucia z mikrouchyłem; CZĘŚĆ II . " Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową - w zakresie robót wykończeniowych na parterze o w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy na poddaszu budynku istniejącego. W zakres robót wchodzi między innymi: 1) Wykonanie tynków ścian, podłoży ,posadzek na parterze i piętrze w cz. istniejącej budynku biblioteki 2) Wykonanie ścianek działowych w części adoptowanego poddasza. 3) Wykonanie instalacji wod-kan , c. o, i wentylacji ;instalacji elektrycznej, i niskoprądowych w poziomie parteru i w części adoptowanego poddasza istniejącego budynku.. 4) Wykonanie elewacji na istniejącym budynku

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45400000-1, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Złożona oferta powinna zawierać: 1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w formie oryginału; 5) dowód wniesienia wadium; 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 7) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 2 SIWZ.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie -w zakresie rozbudowy o nowy budynek i przebudowy istniejącego w parterze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 631069.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Balik Budownictwo Dariusz Balik
Email wykonawcy: biuro-balik@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Grabowska 49A,18-300 Zambrów
Kod pocztowy: 18-300
Miejscowość: Zambrów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 776215.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 776215.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1024869.21
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Złożona oferta powinna zawierać: 1) formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie oryginału; 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - w formie oryginału; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - w formie oryginału; 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -w formie oryginału; 5) dowód wniesienia wadium; 6) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 7) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdz. XI ust. 2 SIWZ.


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie-w zakresie robót wykończeniowych na parterze w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy na poddaszu bud.istniejącego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

na wykonanie części II : " Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową - w zakresie robót wykończeniowych na parterze w istniejącym budynku oraz robót remontowych i przebudowy- postepowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 93.ust.1.pkt 4) z uwagi na to ,że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, A Zamawiający nie może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma PAWO s.c. Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 80,15-509 Białystok.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.