eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-11

Ogłoszenie nr 510125251-N-2020 z dnia 11-07-2020 r.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520660-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krajowy numer identyfikacyjny 14905150000000, ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 989 670, e-mail biuro@tbswp.pl, faks 226 986 029.
Adres strony internetowej (url): www.tbswp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka M. St. Warszawy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TBS/ZP/PN/3/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. CPV: 39130000-2 - meble biurowe, 39132100-7 - szafy na akta, 39150000-8 - różne meble i wyposażenie, 39113000-7 - różne siedziska i krzesła, 39121100-7 - biurka 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych,zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteruswojej działalności.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2


Dodatkowe kody CPV: 39132100-7, 39150000-8, 39113000-7, 39121100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 238677.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WOKA-BUD Wojciech Sepko
Email wykonawcy: sepek@interia.eu
Adres pocztowy: Ul. Jastrzębia 12,
Kod pocztowy: 16-020
Miejscowość: Czarna Białostocka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 250908.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 239322.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 420803.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.