eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gościcino › Prace rem budowlane wyznaczonych pomieszczeń w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Gościcinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 510125227-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie: Prace rem budowlane wyznaczonych pomieszczeń w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Gościcinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 551200-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie, Krajowy numer identyfikacyjny 19040338300000, ul. ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 672 81 23, e-mail sekretariat@sspgoscicino.pl, faks 058 738 66 31.
Adres strony internetowej (url): spgoscicino.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: szkoła

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace rem budowlane wyznaczonych pomieszczeń w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Gościcinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Znak sprawy - SP-G.271.01.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

PRACE REM BUDOWLANE WYZNACZONYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOLNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŚCICINIE A /roboty remontowo budowlane pomieszczeń o pow ok. 150 m2 B/ klatka schodowa - boczna 2,72 * 7,35 /od poziomu - 3,50 do poziomu + 3,50 W branży a) budowlanej b) Sanitarnej c) Elektrycznej Zgodnie z zał nr 8 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45421100-5, 45431000-7, 45111300-1, 45442100-8, 45320000-6, 44112220-6, 44112200-0, 45262321-7, 31524100-6, 45330000-9, 45310000-3, 45421160-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 221249.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WOJ-MAR MARIUSZ GUSTOWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL, KWIATOWA 8 SOPIESZYNO
Kod pocztowy: 84-200
Miejscowość: WEJHEROWO
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 276577.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 276577.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276577.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

PODWYKONAWSTWO - NIE DOTYCZY


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie PN na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca ,który złożył ofertę nr 1 ,spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ,a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w w oferty kierował się kryteriami opisanyni w SIWZ : 1) Kryterium nr 1 : `´C - Cena´´ - 60 pkt 2) Kryterium nr 2 : `´G - Okres gwarancji - 40 pkt Wykonawca uzyskał 100 punktów ,w tym w : 1) Kryterium nr 1 : `´C - Cena´´ - 60 pkt 2) Kryterium nr 2 : `´G - Okres gwarancji - 40 pkt

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.