eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B Kolno (ul. M. Konopnickiej) - Górskie na odcinku o długości 1519,25 m

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-07-07

Ogłoszenie nr 510121701-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B Kolno (ul. M. Konopnickiej) - Górskie na odcinku o długości 1519,25 m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539885-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Powiat Kolneński reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno, REGON: 45067259600000, osoba do kontaktu - Sylwia Szczech, tel. 86 278 29 16
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno, REGON: 200277706, osoba do kontaktu - Mariusz Rakowski, tel. 86 278 22 84


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie, Krajowy numer identyfikacyjny 45067259600000, ul. ul. Wojska Polskiego 48, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 864 742 126, e-mail pzdkolno@wp.pl, faks 864 742 126.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Powiat Kolneński został wyznaczony w trybie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. Zamówienie udzielone zostało przez każdego z Zamawiających indywidualnie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880 B Kolno (ul. M. Konopnickiej) - Górskie na odcinku o długości 1519,25 m

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD.26.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1880B Kolno (ul. M. Konopnickiej) - Górskie na odcinku o długości 1519,25 m" 2. Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy w szczególności: a) Branża: drogowa,kanalizacja deszczowa, teletechniczna, elektryczna 1) Branża drogowa: o przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1880B (ul. Marii Konopnickiej), o przebudowę zjazdów na posesję z kostki betonowej, o przebudowę/budowę chodników z kostki betonowej, o budowę ścieżki rowerowej z dostępem pieszych, o przebudowę/budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej, o rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg, zjazdów i chodników w zakresie objętym opracowaniem, o wykonanie poboczy, o wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót, o przebudowę skrzyżowań istniejących ulic z dr powiatową nr 1880B (ul. Marii Konopnickiej) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania o budowę ścieku przykrawężnikowego z prefabrykowanych elementów betonowych, o oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) Branża kanalizacja deszczowa: o przebudowa kanalizacji deszczowej 3) Branża teletechniczna: o Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi 4) Branża elektryczna: o budowę elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych, przebudowę napowietrznej szafki oświetlenia ulicznego na kablową, budowę i rozbiórkę elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia nn 0,4kV komunalno-oświetleniowej, budowę i rozbiórkę komunalnej elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV oraz zabezpieczenie istniejących elektroenergetycznych kablowych linii średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV przy ul. Konopnickiej w Kolnie. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8.1 do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 9.1 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 10.1 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11.1 do SIWZ b) Branża: wodociągowa, kanalizacja sanitarna o przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, o przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. o wykonanie przyłączy sanitarnych, Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8.2 do SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 9.2 do SIWZ,przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 10.2 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11.2 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6


Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45112000-5, 45112700-2, 45100000-8, 45111300-1, 45111200-0, 45233000-9, 45233290-8, 45231000-5, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7349650.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Email wykonawcy: pbk4@op.pl
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 32 18-400 Łomża
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7899159.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7899159.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8243496.15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 1729608.45

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.