eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 510114891-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego: Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550046309-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy numer identyfikacyjny 000017319, ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 599 80 48, e-mail sekretariatDZZK@bgk.pl, Magdalena.Sawicka@bgk.pl, faks +48 22 596 59 05.
Adres strony internetowej (url): www.bgk.pl; https://bgk.eb2b.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DZZK/22/DLA/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie na rzecz Zamawiającego/ Odbiorcy przez Wykonawcą/ Operatora Systemu Dystrybucyjnego - usług dystrybucji energii elektrycznej przez okres 12miesięcy od dnia podpisania Umowy; 2) przeprowadzanie procesu zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej na wniosek Zamawiającego/ Odbiorcy lub upoważnionego przez niego Sprzedawcy, na warunkach i w trybie określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz 3) uregulowanie odpowiedzialności za bilansowanie handlowe w przypadku zaprzestania funkcjonowania na rynku bilansującym przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie wybrany przez Sprzedawcę oraz Sprzedawcę rezerwowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09.00.00.00 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 480000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piękna 46
Kod pocztowy: 00-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 590000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 590000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 590000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 480000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piękna 46
Kod pocztowy: 00-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 590400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 590400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 590400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a i 1b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotowe zamówienie może zostać wykonane wyłącznie przez Wykonawcę Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 46, 00-672 Warszawa z uwagi na fakt, że wykonawca ten świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT, wydanej przez Prezesa "Urzędu Regulacji Energetyki" w dniu 29 maja 2007 r. i jest właścicielem infrastruktury, za pomocą której świadczone są usługi. Wobec powyższego należy stwierdzić, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, jedynym wykonawcą zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia jest Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Dodatkowo, zgodnie z wiedzą Zamawiającego nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne, które odpowiadałyby potrzebom Zamawiającego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.