eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dostawa instrumentów muzycznych wraz z dostarczeniem do Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej GórzeOgłoszenie z dnia 2020-05-31

Ogłoszenie nr 510094086-N-2020 z dnia 31-05-2020 r.

Filharmonia Zielonogórska: Dostawa instrumentów muzycznych wraz z dostarczeniem do Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Maria Anna Tumińska - osoba fizyczna


I. 1) NAZWA I ADRES:

Filharmonia Zielonogórska, Krajowy numer identyfikacyjny 27998200000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 10, 65-075 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 256 512, e-mail dyrekcja@filharmoniazg.pl, faks 683 256 513.
Adres strony internetowej (url): www.filharmoniazg.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa jednostka kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa instrumentów muzycznych wraz z dostarczeniem do Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych, fabrycznie nowych, z bieżącej produkcji, niepochodzących z ekspozycji lub wystawy, kompletnych, sprawnych i gotowych do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, instrumentów muzycznych z futerałami, pokrowcami i innymi akcesoriami w komplecie, wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 37310000-4


Dodatkowe kody CPV: 37314000-2, 37316000-6, 37321600-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: "Dostawa profesjonalnego fagotu w wersji mistrzowskiej z futerałem i akcesoriami w komplecie - instrumentu fabrycznie nowego, z bieżącej produkcji, niepochodzącego z ekspozycji lub wystawy, kompletnego, sprawnego i gotowego do pełnego użytkowania - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 146000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: MUZYKALIA ANDRZEJ MUNZ
Email wykonawcy: info@muzykalia.com.pl
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Chopina 27
Kod pocztowy: 85-092
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 179580.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179580.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179580.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: "Dostawa profesjonalnej perkusji mistrzowskiej, tj. customowej, ze statywami, pokrowcami i akcesoriami w komplecie - instrumentu fabrycznie nowego, z bieżącej produkcji, niepochodzącego z ekspozycji lub wystawy, kompletnego, sprawnego i gotowego do pełnego użytkowania - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego"

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Nie złożono na realizację Części II zamówienia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację jego Części II unieważniono.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.