eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-26

Ogłoszenie nr 510091045-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Zakład Poprawczy: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520213-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Poprawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 32420500000000, ul. ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 778 244, e-mail zpwitkowo@interia.pl, faks 614 778 247.
Adres strony internetowej (url): www.witkowo.zp.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Zaklad Poprawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPW.AG. 343.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ - Koncepcja modernizacji/przebudowy systemu monitoringu wizyjnego. Wskazano w nim wykaz koniecznych do wykonania czynności demontażu istniejącego analogowego systemu monitoringu a także opisano konieczne do wykonania prace oraz montaż nowych urządzeń cyfrowych. Ponadto w załączniku nr 2 do Umowy - Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego wskazano wykaz i parametr minimalne urządzeń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 35120000-1


Dodatkowe kody CPV: 35125300-2, 38651600-9, 32333100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 178861.79
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DEVPARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: j.matysiak@devpark.pl
Adres pocztowy: ul. Wspólna 15/1
Kod pocztowy: 62-052
Miejscowość: Komorniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185012.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138348.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188838.21
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oferta nr 10 złożona przez Wykonawcę - DEVPARK Sp. z o.o. uzyskała najwyższą ilość punktów (91,51 pkt) na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (tj. cena oferty, długość okresu gwarancyjnego i czas reakcji serwisu) i jej wybór na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp jest uzasadniony.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Rejestratory obrazu wideo »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.