eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tyszowce › "Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce (w km:0+520÷1+475)"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-05-25

Ogłoszenie nr 510090010-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.

Gmina Tyszowce: "Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce (w km:0+520÷1+475)"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 532750-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tyszowce, Krajowy numer identyfikacyjny 95036905000000, ul. ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 661 93 15, e-mail tyszowce@tyszowce.pl, faks 084 661 21 29.
Adres strony internetowej (url): umtyszowce.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce (w km:0+520÷1+475)"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.03.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 111516L w Rudce (w km:0+520÷1+475)"": polegające na wykonaniu robót budowlanych : Zakres prac obejmuje: -roboty pomiarowe i przygotowawcze-0,955 km, -roboty ziemne mechaniczne wykonywane koparką, -wykonanie 3 szt, mijanek z poszerzeniem jezdni, -wzmocnienie podbudowy z gruntocementu mieszanką mineralną gr. 8 cm, -wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (w-wa ścieralna), -pobocza; uzupełnienie ziemią i utwardzenie mieszanką mineralną, -oznakowanie pionowe drogi. 1. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 2 do SIWZ), w skład której wchodzą: - projekt techniczny, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), - przedmiary robót. 2. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 3. Gwarancja i rękojmia zawady; Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku. Zabezpieczenie powinien wnieść w wysokości 5% wartości zamówienia. 4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) dalej k.p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (jeżeli realizacja tych czynności wymaga zatrudnienia na umowę o pracę): czynności polegające na wykonywaniu prac demontażowych, rozbiórkowych, budowlanych - montażowych instalacyjnych w zakresie robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP. Dotyczy to także prac i robót wynikających z załączonych do opisu przedmiotu zamówienia przedmiarów robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 202116.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z oo.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Peowiaków 7
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 196004.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146925.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250494.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.