eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › Przebudowa dróg w miejscowości Koprzywnica oraz Ciszyca

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-07

Ogłoszenie nr 510088218-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.

Gmina Koprzywnica: Przebudowa dróg w miejscowości Koprzywnica oraz Ciszyca

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529176-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koprzywnica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040995600000, ul. ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 847 70 40, e-mail umig.koprzywnica@pro.onet.pl, faks 15 847 70 77.
Adres strony internetowej (url): www.koprzywnica.bip.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg w miejscowości Koprzywnica oraz Ciszyca

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UT.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 3802 w miejscowości Koprzywnica od km 0+000 do km 0+300 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego, Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku długości 300 mb. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudów z kruszyw łamanych, ułożenie warstw z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy kruszywem kamiennym wraz ze utrwaleniem grysami kamiennymi i emulsją asfaltową oraz zabezpieczeniu skarp wąwozu płytami ażurowymi. W km 0+100 do km 0+120 oraz w km 0+155 do km 0+175 projektuje się prawostronne poszerzenie jezdni do 3,50 m celem umożliwienia mijania się pojazdów kołowych. Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej część dz. Nr 773, część dz. Nr 738/1, część dz. Nr 643/1 w miejscowości Ciszyca koło ujęcia wody od km 0+000 do km 0+600. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej część dz. Nr 773, część dz. Nr 738/1, część dz. Nr 643/1 w miejscowości Ciszyca koło ujęcia wody od km 0+000 do km 0+600 (dz. o nr ewid. 773, 738/1, 643/1 - obręb Ciszyca, Gmina Koprzywnica) w zakresie: odcinkowe wykonanie robót rozbiórkowych związanych ze zdjęciem istniejących płyt betonowych; wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem zawyżonych poboczy, usunięciem wierzchniej warstwy darniny, profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków oraz z odcinkowym korytowaniem; odcinkowe wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a następnie już na całym odcinku drogi wykonanie wzmocnienia poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni (po uprzednim jej oskardowaniu) kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, a następnie wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień między warstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, wykonanie remontu istniejących przepustów pod drogą; w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV poza krawędzią pobocza oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0


Dodatkowe kody CPV: 45233320-8, 45233220-7, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 3802 w miejscowości Koprzywnica od km 0+000 do km 0+300 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 270013.49
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rakowska 40
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 143901.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143901.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 218840.25
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej część dz. Nr 773, część dz. Nr 738/1, część dz. Nr 643/1 w miejscowości Ciszyca koło ujęcia wody od km 0+000 do km 0+600.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 327319.37
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144938.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144938.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267719.56
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.