eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługi pielęgnacji terenów zielonych w oddziałach POSiR w 2020 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-23

Ogłoszenie nr 510070274-N-2020 z dnia 23-04-2020 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Usługi pielęgnacji terenów zielonych w oddziałach POSiR w 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524831-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi pielęgnacji terenów zielonych w oddziałach POSiR w 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.240.20.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługi pielęgnacji terenów zielonych. Część 1: Usługa pielęgnacji terenów zielonych, polegająca m.in. na: koszeniu trawy, odchwaszczaniu, cięciu krzewów, na terenie Oddziału Malta ul. Wiankowa 3 oraz Camping- Hotelu Malta, ul. Krańcowa 98 w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,1a do SIWZ. Część 2 : Usługa pielęgnacji terenów zielonych na powierzchni 8 372,40 m2 wokół pływalni na terenie Oddziału Atlantis, os. Batorego 101, 60-687 Poznań, poprzez: koszenie, grabienie i usuwanie skoszonej trawy oraz usuwanie chwastów w formie dwukrotnego usunięcia chwastów z powierzchni brukowanej należącej do Zamawiającego tj. opaska budynku, parking, chodniki, front pływalni - pierwsze wykonane w okresie 01.07.2020-30.07.2020, drugie wykonane w okresie 01.09.2020-30.09.2020- zgodnie ze złożoną ofertą. Realizację zadania Wykonawca wykonywać będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego. Zamawiający decydować będzie o częstotliwości wykonywania prac Wykonawcy. Szacunkowa ilość koszeń 9 razy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. Dla każdej części zamówienia, na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Nieprzedłożenie polisy najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Stosownie do art 29 ust. 3a ustawy, w okresie realizacji niniejszego zamówienia dla każdej z części wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi pielęgnacji zieleni. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te, będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie oświadczenia, o których mowa powyżej, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności, na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. KOD CPV :7 77300000-3 usługi ogrodnicze 77313000-7 usługi utrzymania parków, 7312000-0 - usługi usuwania chwastów, 77314100-5 usługi w zakresie trawników. Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady wytworzone w czasie realizacji umowy, zobowiązany jest do gospoarowania nimi zgodnie z obowiązująymi w tym zakresie przepisami prawa. Wszelkie konsekwencje niedopełnienie powyższego obowiązku będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów, który spełnia warunki określone obowiązującymi przepisami prawa, na koszt własny.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 77300000-3


Dodatkowe kody CPV: 77313000-7, 77314100-5, 73120000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Usługa pielęgnacji terenów zielonych, polegająca m.in. na: koszeniu trawy, odchwaszczaniu, cięciu krzewów, na terenie Oddziału Malta ul. Wiankowa 3 oraz Camping- Hotelu Malta, ul. Krańcowa 98 w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GÓRAMI Marta Górecka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Stare Żegrze 96B/1
Kod pocztowy: 61-249
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174222.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174222.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238619.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Usługa pielęgnacji terenów zielonych na powierzchni 8 372,40 m2 wokół pływalni na terenie Oddziału Atlantis, os. Batorego 101, 60-687 Poznań

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 61000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Garte Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 5
Kod pocztowy: 62-020
Miejscowość: Swarzędz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

tak
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35366.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35366.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41862.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.