eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-15

Ogłoszenie nr 510064357-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521489-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 29427200000000, ul. ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7408587, 7408580, e-mail przetargi@wsse.bialystok.pl, faks 857 404 895.
Adres strony internetowej (url): www.wsse.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.272.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 2.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU - aby oferta na dany pakiet była ważna należy wycenić wszystkie pozycje wymienione w ramach danego pakietu). 4.Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób ilości części (pakietów) na jakie ten sam Wykonawca może złożyć ofertę - każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość i rodzaj części (pakietów). 5.Zamawiający nie przewiduje żadnego ograniczenia odnośnie maksymalnej liczby części (pakietów), na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. 6.Zamawiający informuje, że ilości wskazane w załączniku nr 1.1 do oferty - CENNIKU są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na okres związania umową, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania umowy jedynie do limitu środków finansowych przyznanych w swoim budżecie. 7.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 19520000-7


Dodatkowe kody CPV: 33793000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części dot. Pakietu nr 1 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), z uwagi na to, że na w/w pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na Pakiet nr 1 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30198.84
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alchem Grupa Spółka z o.o.
Email wykonawcy: bialystok@alchem.com.pl
Adres pocztowy: 87-100 Toruń, O/B-stok, 15-199 Białystok, ul. Włościańska 58
Kod pocztowy: 15-199
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 35829.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35829.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35829.90
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 70501.48
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alchem Grupa Spółka z o.o.
Email wykonawcy: bialystok@alchem.com.pl
Adres pocztowy: 87-100 Toruń, O/B-stok, 15-199 Białystok, ul. Włościańska 58
Kod pocztowy: 15-199
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 75621.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75621.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75621.58
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części dot. Pakietu nr 4 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), z uwagi na to, że na w/w pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na Pakiet nr 4 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części dot. Pakietu nr 5 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), z uwagi na to, że na w/w pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na Pakiet nr 5 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6873.80
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Alfachem Sp. z o.o.
Email wykonawcy: jolka@alfachem.pl
Adres pocztowy: 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3
Kod pocztowy: 61-249
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8479.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8479.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8479.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5826.63
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak
Email wykonawcy: szklo6@chemlnad.pl
Adres pocztowy: 73-110 Stargard, Usługowa 3
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6877.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6877.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6877.01
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części dot. Pakietu nr 8 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), z uwagi na to, że na w/w pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na Pakiet nr 8 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2257.13
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Falco-Medic Jerzy Kudrycki
Email wykonawcy: falcomedic@wp.pl
Adres pocztowy: 15-399 Białystok ul. Składowa 7
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2947.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2947.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2947.45
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15050.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Analityk Ewa Kowalczyk
Email wykonawcy: jkowalewska@anality.com
Adres pocztowy: 02-784 Warszawa, ul. E. Romera 10 lok. B9
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16974.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16974.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105288.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2286.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AGA Analytical Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: m.lon@aga-analytical.com.pl
Adres pocztowy: 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 52A
Kod pocztowy: 02-952
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2902.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2902.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3739.20
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2145.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Anchem Plus Mariusz Malczewski
Email wykonawcy: kontakt@anchemplus.pl
Adres pocztowy: 03-982 Warszawa ul. Bora-Komorowskiego 56/U10
Kod pocztowy: 03-982
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2693.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2693.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2693.70
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16384.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Anchem Plus Mariusz Malczewski
Email wykonawcy: kontakt@anchemplus.pl
Adres pocztowy: 03-982 Warszawa ul. Bora-Komorowskiego 56/U10
Kod pocztowy: 03-982
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21328.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21328.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21328.20
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części dot. Pakietu nr 14 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), z uwagi na to, że na w/w pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na Pakiet nr 14 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie w części dot. Pakietu nr 15 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), z uwagi na to, że na w/w pakiet nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Na Pakiet nr 15 Załącznika Nr 1.1 do oferty - CENNIKA nie wpłynęła żadna oferta.

CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16873.30
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: dzial.przetargow@roche.com
Adres pocztowy: 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 8
Kod pocztowy: 00-728
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19336.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19336.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19336.28
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 17

NAZWA: Dostawa tworzyw sztucznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 18130.52
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak
Email wykonawcy: szklo6@chemland.pl
Adres pocztowy: 73-110 Stargard, Usługowa 3
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18708.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18708.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18708.80
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.