eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn"Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Iwanowice w ramach projektu pn"Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-28

Ogłoszenie nr 510060618-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.

Gmina Iwanowice: "Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Iwanowice w ramach projektu pn: "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511465-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540024280-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn: "Budowa ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Iwanowice w ramach projektu pn: "Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców" w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.5 niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny Transport Miejski SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.1.8.2019.PM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki rowerowej pieszo rowerowej i trasy rowerowej na terenie gminy Iwanowice w ciągu drogi wojewódzkiej 773 w miejscowości Iwanowice Włościańskie, drogi powiatowej 2138K w miejscowości Iwanowice Włościańskie i Biskupice, drogi gminnej 600116K i 600115K oraz drodze powiatowej K1172 w miejscowości Biskupice, a w szczególności: - pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), w tym: 3.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki: o dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, o bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo - techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej, o w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego - podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, o podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru, o dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji, o podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, o organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę, o kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, o akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę, o żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, o ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych, o dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą, o udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad, o potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę celem zapłaty wynagrodzenia, o niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, o udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, o uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, o rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, o poświadczenie terminu zakończenia robót, o kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, o kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, o uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją, o kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, o obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją - przez stały nadzór rozumie się obecność inspektora nadzoru w branży drogowej oraz pozostałych branżowych inspektorów na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy. o uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą, o udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją o udział w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi 3.3 Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w województwie małopolskim, na terenie powiatu: krakowskiego, w gminie: Iwanowice. 3.4 Planowana inwestycja obejmować będzie: budowę ścieżki rowerowej z zapewnieniem sprawnego odwodnienia proj. powierzchni i terenów przyległych poprzez zaprojektowanie kanalizacji opadowej, budowę miejsc obsługi rowerzystów (MOR) oraz wytycznie oznakowaniem pionowym trasy rowerowej po istniejących drogach. 3.5 HARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagane parametry dla nowo projektowanej ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej: o - klasa : - współpracujące o - prędkość projektowa: - pożądane 20 km/h o - minimalna szerokości trasy dwukierunkowej : - 2,5m o - minimalna szerokość trasy dwukierunkowej pieszo-rowerowej - 3,0m o - minimalny promień łuki poziomego: - 20m o - odwodnienie inwestycji: - kanalizacja deszczowa Lokalizacja ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz trasy rowerowej. o ścieżka rowerowa wg kilometraża roboczego: - km 0+000 - km 1+150,0 o ścieżka pieszo-rowerowa wg kilometraża roboczego: - km 1+157,0 do km 1+252,00 - z wyłączeniem obiektu mostowego ( ok.18m) o trasa rowerowa wg kilometraża roboczego - km 1+252,00 do km 4+840,00 Lokalizacja miejsc obsługi rowerzystów (MOR) o MOR typ 3: - zlokalizowany na początku opracowania na działce ewid. nr 642/2 - obręb Iwanowice Włościańskie, właściciel gmina Iwanowice o MOR typ 2 - zlokalizowany na końcu opracowania na działce nr ewid. 269/2 - obręb Biskupice, właściciel Gmina Iwanowice 3.6 Przedstawiony roboczy kilometraż trasy rowerowej został opracowany w oparciu o podkłady z map ewidencyjnych. Nie wyklucza się, że podczas opracowywania dokumentacji technicznej/projektowej na mapach do celów projektowych długość (kilometraż) trasy rowerowej i jej poszczególnych odcinków ulegnie zmianie (skróceniu lub wydłużeniu). 3.7 Na terenie objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowane są następujące urządzenia obce mogące kolidować z rozbudową drogi: o istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej 3.8 Celem inwestycji jest: 3.8.1 Zwiększenie mobilności rowerzystów oraz poprawę ich bezpieczeństwa i komfortu 3.8.2 Sprawne odwodnienie powierzchni projektowanych i pasa drogowego 3.9 Planowany termin wykonania robót budowlanych to 31 sierpnia 2019 r. jednak termin ten może ulec zmianie 3.9 Dokumentacja PFU - do wglądu w siedzibie Zamawiającego* Uwaga: *dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internatowej https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,a,1429047,budowa-sciezek-i-tras-rowerowych-na-terenie-gminy-iwanowice-w-ramach-projektu-pn-wspolpraca-miedzygm.html Realizacja zamówienia współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1


Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71541000-2, 71540000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.W.i.D.T. AJM-CONSULTING mgr inż. Janusz Madej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 34
Kod pocztowy: 32-200
Miejscowość: Miechów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29766
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.