eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa samochodów osobowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 510052385-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Dostawa samochodów osobowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508972-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa samochodów osobowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-6/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje dostawę 12 szt. samochodów osobowych spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w ramach OPZ. Niniejsze stanowi zakres podstawowy zamówienia. Obok zakresu podstawowego zamówienia, Zamawiający przewiduje równocześnie w ramach zastrzeganego prawa opcji dostawę dodatkowo maksymalnie 2 szt. samochodów osobowych spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w ramach OPZ. Niniejsze stanowi zakres opcjonalny zamówienia. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania finansowego Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Zakres objęty prawem opcji (zakres opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność możności zwiększenia (w stosunku do zakresu podstawowego) ilości kupowanych samochodów w okresie realizacji niniejszego zamówienia w kontekście istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję, co do możliwości skorzystania z prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo w okresie realizacji zamówienia - na warunkach określonych w umowie (zał. nr 5 SIWZ - wzór umowy). Wykonawca jest zobowiązany do realizacji dostaw w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SIWZ (umowie) - w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34.11.00.00 - Samochody osobowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

1. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia wynosi 640 813,00 zł netto, w tym: - zakres podstawowy - 549 268,00 zł netto - zakres opcjonalny - 91 545,00 zł netto 2.Termin wykonania zamówienia: o zakres podstawowy - do 40 dni od daty zawarcia umowy o zakres opcjonalny - do 40 dni od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (każdorazowo w zakresie, którego oświadczenie to dotyczy)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 640813.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Auto Bączek Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gumniska 36a
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 712460.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 712460.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 835865.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.