eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sękowa › BUDOWA PARKU REKREACJI RODZINNEJ, ŚCIEŻKI ZDROWIA ORAZ MONTAŻ 2 ŁAWOSTOŁÓW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKÓWKAPARKU REKREACJI RODZINNEJ NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ZDROWIA, ŚCIEŻKĄ NARCIARSTWA BIEGOWEGO MAGURA MAŁASTOWSKA-KRZYWA ORAZ CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO I REKREACJI RODZINNEJ W KRZYWEJ"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-24

Ogłoszenie nr 510033299-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.

Gmina Sękowa: BUDOWA PARKU REKREACJI RODZINNEJ, ŚCIEŻKI ZDROWIA ORAZ MONTAŻ 2 ŁAWOSTOŁÓW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKÓWKA: PARKU REKREACJI RODZINNEJ NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ZDROWIA, ŚCIEŻKĄ NARCIARSTWA BIEGOWEGO MAGURA MAŁASTOWSKA-KRZYWA ORAZ CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO I REKREACJI RODZINNEJ W KRZYWEJ"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
projekt "Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska-Krzywa oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej" (Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych) współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502408-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sękowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189268200000, ul. Sękowa 252, 38-307 Sękowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 3518016 w. 29, e-mail ugsekowa@sekowa.pl, faks 183 540 310.
Adres strony internetowej (url): www.sekowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA PARKU REKREACJI RODZINNEJ, ŚCIEŻKI ZDROWIA ORAZ MONTAŻ 2 ŁAWOSTOŁÓW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKÓWKA: PARKU REKREACJI RODZINNEJ NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ZDROWIA, ŚCIEŻKĄ NARCIARSTWA BIEGOWEGO MAGURA MAŁASTOWSKA-KRZYWA ORAZ CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO I REKREACJI RODZINNEJ W KRZYWEJ"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BK.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Parku Rekreacji Rodzinnej, ścieżki zdrowia oraz montaż 2 ławostołów w ramach projektu "Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska-Krzywa oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej" (Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych) współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) Budowę Parku Rekreacji Rodzinnej, w skład którego wchodzą: a) platforma widokowa, b) dwie wiaty biwakowe, c) plac zabaw, d) oświetlenie terenu (lampy fotowoltaiczne), e) ogrodzenie terenu, f) elementy małej architektury (ławostoły i kosze na śmieci), g) schody terenowe i ścieżki utwardzone. 2) Wykonanie ścieżki zdrowia z montażem wolnostojących urządzeń rekreacyjnych (małej architektury), 3) Montaż 2 ławostołów oraz dwóch drewnianych drogowskazów. Montaż dwóch drewnianych drogowskazów na działkach 28 w Krzywej oraz 460/1 w Małastowie. Drogowskaz w postaci słupa o średnicy min. 100 mm i wysokości min. 2 m, z drewna impregnowanego na fundamencie betonowym. Słup mocowany do fundamentu za pomocą kotwy stalowej. Do słupa przymocowane dwie tabliczki kierunkowe (odrębnie dla każdego kierunku) z drewna impregnowanego o wymiarach 150 mm x 450 mm i grubości 25 mm. Na tabliczce na pomarańczowym tle należy umieścić nazwę punktu docelowego z odległością oraz piktogramem przedstawiającym narciarza biegowego. 3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja: 1) Projekt budowlany - Budowa strefy odpoczynkowej "Banica i Wirchne" - zał. nr 1 do umowy, 2) Projekt budowlany - Park rekreacji rodzinnej na Magurze Małastowskiej: budowa urządzeń turystycznych: platformy widokowej na stoku narciarskim Ski Magura, dwóch wiat biwakowych, wraz z zagospodarowaniem terenu, ścieżkami utwardzonymi, montażem wyposażenia placu zabaw, montażem opraw oświetlenia z bateriami fotowoltaicznymi - zał. nr 2 do umowy, 3) Projekt budowlano / wykonawczy - Park rekreacji rodzinnej na Magurze Małastowskiej: wykonanie rekreacyjnej ścieżki zdrowia z montażem małej architektury - zał. nr 3 do umowy, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wiata biwakowa - część architektoniczno - konstrukcyjna, obiekt: Banica i Wirchne - zał. nr 4 do umowy, 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - wiata biwakowa - część architektoniczno - konstrukcyjna, obiekt: Park rekreacji rodzinnej na Magurze Małastowskiej - zał. nr 5 do umowy, 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Park rekreacji - część zagospodarowania terenu, obiekt: Park rekreacji rodzinnej na Magurze Małastowskiej - zał. nr 6 do umowy, 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ścieżka zdrowia - część zagospodarowania terenu, obiekt: Park rekreacji rodzinnej na Magurze Małastowskiej - zał. nr 7 do umowy, 8)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z postępowania na podstawie którego zawarto niniejszą umowę wraz z udzielonymi w postępowaniu wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ - zał. nr 8 do umowy. 4. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania przepustu betonowego na działce 28 w Krzywej ujętego w dokumentacji. 5. Dokładną lokalizację ławostołów na działce 28 w Krzywej i 460/1 w Małastowie należy przed montażem uzgodnić z Zamawiającym. 6. Zewnętrzne oświetlenie Parku Rekreacji Rodzinnej należy wykonać jako typową lampę parkową (uliczną) o wysokości 3 - 4 m, słup stalowy ocynkowany lub malowany proszkowo, wyposażoną w panel fotowoltaiczny o mocy min. 70 Wp, akumulator żelowy min. 40 Ah oraz żarówki LED min. 20 W. Ilość i lokalizacja lamp zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Sposób montażu lamp zgodnie z dokumentacją producenta. 7. Plac zabaw należy wykonać jako pojedynczy element drewniany składający się z trzech głównych części obiektu, którymi są podesty na drewnianych palach (w tym dwa zadaszone), połączone ze sobą za pomocą kładek. Wejście na podesty np. za pomocą schodów, ścianki wspinaczkowej, drabinki sznurowej. Do najwyższej wieży należy zamontować zjeżdżalnię wykonaną z ocynkowanej stalowej rury o średnicy min. 0,75 m i długości min. 5,0 m. Wysokość elementu 4,5 - 5,5 m. 8. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od podanych w dokumentacji wymiarów urządzeń na ścieżce zdrowia do 10 % ich wartości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 44212230-0, 44112100-9, 45112723-9, 45316100-6, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 490687.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tomasz Kuziak, Firma Usługowo-Handlowa "RT-BUD"
Email wykonawcy: fuhkuziak@onet.pl
Adres pocztowy: Bartne 1
Kod pocztowy: 38-307
Miejscowość: Sękowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 541521.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 541521.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 574900.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.