eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Tomyśl › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym TomyśluOgłoszenie z dnia 2019-02-09

Ogłoszenie nr 510026112-N-2019 z dnia 09-02-2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 2, im. Marii Skłodowskiej-Curie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 664763-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Podstawowa nr 2, im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 001225712, ul. 3-go Stycznia 12, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48(61)4422614, +48(61)4422614, e-mail sp2.nt@op.pl, sp2ksi.nt@op.pl, faks +48(61)4422614.
Adres strony internetowej (url): www.sp2nowytomysl.szkolna.net/bip/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SP2.271.10. 2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu w okresie od 06.02.2019 r. do 05.02.2020r. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części : CZĘŚĆ nr 1 : NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 1 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy nabiału i produktów mleczarskich. Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 5 razy w tygodniu. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 A CZĘŚĆ nr 2 : PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 2 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy produktów ogólnospożywczych. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 B CZĘŚĆ nr 3 : DRÓB I WOŁOWINA Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 3 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy drobiu i wołowiny. Dostawa drobiu i wołowiny odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 3 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 12:00. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 C CZĘŚĆ nr 4: MIĘSO I WĘDLINY Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 4 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy mięsa i wędlin. Dostawa mięsa i wędlin odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 3 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 7:00 do 12:00. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 D CZĘŚĆ nr 5 : WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 5 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy świeżych warzyw i owoców. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy min. 2 razy w tygodniu w godz. od 7.00 do 10.30. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 E CZĘŚĆ nr 6 : RYBY I MROŻONKI Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 6 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy ryb i mrożonek. Dostawa ryb i mrożonek odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 F CZĘŚĆ nr 7 : JAJA Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 7 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy jaj. Dostawa świeżych jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 G CZĘŚĆ nr 8 : WYROBY GOTOWE Przedmiot zamówienia w zakresie części nr 8 dotyczy zakupu i sukcesywnej dostawy wyrobów gotowych. Dostawa wyrobów gotowych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu. Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy stanowi załącznik Nr 5 H Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW "przedmiotem zamówienia". 3. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 917). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 Pzp, tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, niektóre bądź wszystkie 8 części zamówienia. 5. Każda część oceniana będzie odrębnie. 6. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danej części, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia samodzielnie. 8. Odbioru towaru u Zamawiającego dokonają wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Zamawiającego. Odbiór powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Za dostarczoną żywność (w tym stan jakościowy) odpowiada Wykonawca do momentu zrealizowania zamówienia przez Zamawiającego. 9. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien przeliczyć wartość opakowania do gramatury podanej/wymaganej przez Zamawiającego. 10. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych w budynku Szkoły. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca. 11. W przypadku towarów posiadających nazwy towarowe ma zastosowanie zapis "lub równoważny"(zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp) gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem "lub równoważny") Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, nie pogorszonych. 12. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu cenowym, przy czym równoważne oznacza zastosowanie artykułów spożywczych nie gorszych niż podanych w formularzach cenowych. 13. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: -Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty, -Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, - Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów - zachowanie rozdzielności transportu, - Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu, - Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. 14. Transport oferowanych artykułów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541.) 15. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016, poz. 1154). 16. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi, atesty laboratoryjne. 17. Dostarczany towar winien być w oryginalnych opakowaniach producenta oznakowanych i zawierających informacje dotyczące min.: nazwy i adresu producenta lub nazwy dystrybutora, nazwy towaru, jego klasy jakości, daty produkcji, terminu przydatności do spożycia, ilości sztuk oraz innych informacji wymaganych odpowiednimi przepisami. Opakowania winny być nieuszkodzone i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 18. Termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych powinien być nie krótszy niż dwa miesiące od daty dostarczenia, z wyjątkiem mięsa, warzyw i owoców, jaj kurzych oraz mleka i produktów mleczarskich, które winny być dostarczane świeże. 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów oraz będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 20. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż podanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii przedmiotu umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w umowie terminu realizacji partii artykułów. 22. Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonej części) poda ceny jednostkowe brutto na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość brutto zamówienia dla całej części dostawy. Okres niezmienności cen zaoferowanych przez Wykonawcę wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy, a ceny poszczególnych pozycji, określone w formularzu cenowym mogą być aktualizowane co tydzień po ww. okresie (obniżone lub w przypadku znaczących zmian cen artykułów spożywczych i innych przekraczających 10% podanych wartości w formularzu cenowym podwyższone w związku z sezonowością i dostępnością produktów na rynku). Każdorazowa zmiana cen musi być udowodniona pisemnie przez Wykonawcę i uzgadniana z Zamawiającym oraz wymagać będzie jego akceptacji. 23. Jeżeli Dostawca (wykonawca) jest jednocześnie producentem wyrobów wędliniarskich, mięsnych i innych wymienionych we wszystkich zadaniach częściowych, posiada własne sklepy (stoiska) firmowe to jakość i gatunek dostarczanego asortymentu towarów przez wybranego w wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę nie może odbiegać od towaru znajdującego się w sklepie. 24. W przypadku zwiększenia bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zamawianych towarów. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8


Dodatkowe kody CPV: 15500000-3, 15800000-6, 15112000-6, 15100000-9, 15810000-9, 15300000-1, 03200000-3, 15200000-0, 15331170-9, 03142500-3, 15800000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: CZĘŚĆ nr 1 : NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17691.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WEGA" Jarosław Zimny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 20
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17162.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17162.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17162.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: CZĘŚĆ nr 2 : PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23722.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AiT" SPÓŁKA CYWILNA A.Kośmicki, T.Krysmalski
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: ul. Rolna 9, Karpicko
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolszyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27491.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27491.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33859.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: CZĘŚĆ nr 3 : DRÓB I WOŁOWINA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17492.28
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Spółka Cywilna "AGNES" Mariola, Dariusz Gucia
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: Pl. Niepodległości 15
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: Austria

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25834.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25834.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25834.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: CZĘŚĆ nr 4: MIĘSO I WĘDLINY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 31820.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski A.K. Błachowiak spółka jawna
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: Kozie Laski 23
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 42096.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42096.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42096.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: CZĘŚĆ nr 5 : WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41161.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AiT" SPÓŁKA CYWILNA A.Kośmicki, T.Krysmalski
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: ul. Rolna 9, Karpicko
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40197.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40197.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45582.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: CZĘŚĆ nr 6 : RYBY I MROŻONKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24091.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: NORDIS CHŁODNIE POLSKIE Sp. z o.o.
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: ul. Zimna 1A
Kod pocztowy: 65-707
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22401.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22401.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26049.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: JAJA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3802.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AiT" SPÓŁKA CYWILNA A.Kośmicki, T.Krysmalski
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3345.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2761.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3345.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: CZĘŚĆ nr 8 : WYROBY GOTOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13454.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "SARA" KASYNO Ireneusz Filipowicz
Email wykonawcy: -
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 23
Kod pocztowy: 66-100
Miejscowość: Sulechów
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18986.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18986.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18986.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.