eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup i montaż lampy do Tomografu Komputerowego typu Somaton Open nr fabr. 49322 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Pracowni TK

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-09

Ogłoszenie nr 510026105-N-2019 z dnia 09-02-2019 r.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii: Zakup i montaż lampy do Tomografu Komputerowego typu Somaton Open nr fabr. 49322 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Pracowni TK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550018172-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540018067-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 126323300000, ul. ul. Artwińskiego 3, 25734 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip2.onkol.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i montaż lampy do Tomografu Komputerowego typu Somaton Open nr fabr. 49322 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Pracowni TK

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AZP 241-15/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup i montaż lampy do Tomografu Komputerowego typu Somaton Open nr fabr. 49322 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Pracowni TK

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 33.11.50.00 - Urządzenia do tomografii


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zakup i montaż lampy do Tomografu Komputerowego typu Somaton Open nr fabr. 49322 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Pracowni TK

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 487804.87
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Żupnicza 11
Kod pocztowy: 03-821
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 600000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie 66 na podstawie art. 1 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11, jest jedynym wyłącznym przedstawicielem spółki Siemens Healthcare GmbH, Monachium, Republika Federalna Niemiec w zakresie sprzedaży wyrobów, urządzeń i usług serwisowych na rynek Polski. Zakup i montaż części tj. lampy do tomografu komputerowego typu Somaton Open nr fabr. 49322w firmie Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11, jest niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i umożliwi sprawną diagnostykę chorób nowotworowych. Firma Siemens Healthcare Sp. z o.o., jest jedyną upoważnioną do sprzedaży części zamiennych pozwalających na dalszą eksploatację tomografów komputerowych posiadanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Oczekiwany w ramach realizacji zamówienia zakup w/w komponentów w celu naprawy i przywróceniu pełnej sprawności wspomnianych Tomografów Komputerowych, może być wykonany wyłącznie przez jedną firmę z uwagi na: a) aspekt techniczny - niemożliwość zastosowania podzespołów, części składowych innych producentów b) ochronę praw wyłącznych (autorskich) producenta posiadanej aparatury w zakresie oprogramowania oraz rozwiązań technicznych - co przy unowocześnianiu wyłącza możliwość złożenia oferty przez inne podmioty. W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od procedur podstawowych i zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki, albowiem: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze realizacja przedmiotowego zamówienia może być powierzona wyłącznie jednemu podmiotowi - to jest firmie Siemens Healthcare sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, gdyż: - jest ona wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem handlowym i serwisowym w Polsce firmy Siemens GmbH, jedynego producenta podmiotowej aparatury diagnostycznej, wykorzystywanej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. - posiada niezbędne technologie, upoważnienia oraz możliwość stosowania chronionych patentami rozwiązań technicznych firmy Siemens GmbH. - posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz personel autoryzowany przez firmę Siemens GmbH do przeprowadzania obsługi serwisowej urządzeń diagnostycznych produkcji firmy Siemens AG wykorzystywanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a), lit b) ustawy Parowo zamówień publicznych

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.