eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-21

Ogłoszenie nr 500306021-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Sąd Rejonowy w Biłgoraju: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 652959-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 32297900000, ul. ul. Kościuszki 29, 23400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 685 08 07, e-mail adm@bilgoraj.sr.gov.pl, faks 84 685 08 08.
Adres strony internetowej (url): www.bilgoraj.sr.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bilgoraj.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Biłgoraju

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

dotyczący kompleksowej ochrony osób i mienia świadczonej na rzecz Sądu Rejonowego w Biłgoraju: 3.1. Usługa powinna być świadczona zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.). 3.2. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29. 3.3. Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 3.4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby w wieku poniżej 65 roku życia, wykonujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na świadczeniu ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 3.5. Wymaga się aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.6. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ. 3.6. Zamawiający wymaga, aby stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia świadczona była w sposób ciągły, w poniedziałki w godzinach od 700 do 1815, zaś od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1630, pięć dni w tygodniu. Przez okres realizacji zamówienia usługa ta wykonywana będzie przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.). 3.7. Dobowy wymiar czasu pracy każdego z pracowników nie będzie przekraczał 8 godzin i będzie przedstawiał się w sposób następujący: a) w poniedziałki: - jeden pracownik ochrony w godzinach 700-1500, - drugi pracownik ochrony w godzinach 1015-1815, b) od wtorku do piątku: - jeden pracownik ochrony w godzinach 700-1500 - drugi pracownik ochrony w godzinach 830-1630. 3.8. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w przypadku tzw. "Dyżurów aresztowych" lub innych sytuacji nadzwyczajnych, które mogą wystąpić w dniach wolnych od pracy oraz dniach świątecznych - Wykonawca zobowiązany jest otworzyć budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju i w czasie trwania czynności jeden z pracowników ochrony pozostanie na terenie budynku Sądu, a następnie po skończonych czynnościach zamknie go oraz stosownie zabezpieczy uzbrajając system alarmowy. Zamawiający przewiduje maksymalną ilość tego typu zdarzeń na 12 (dwanaście) w ciągu roku. 3.9. Pracowników ochrony winna cechować wysoka kultura osobista, miła powierzchowność, pozytywne nastawienie do otoczenia, odpowiednia sprawność fizyczna, umiejętność działania w dyskretny, niekolidujący z funkcjonowaniem jednostki sposób, komunikatywność oraz odpowiednia prezencja(estetyczne i funkcjonalne umundurowanie). 3.10. Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność osoby świadczącej ochronę, w określonym miejscu i czasie, celem udaremnienia lub odparcia bezpośredniego zamachu na mienie chronione dla udaremnienia jego zaboru lub uszkodzenia oraz niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony. Ochrona osób powinna polegać na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. 3.11. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się do postępowania z należytą starannością i powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwą ochroną. 3.12. Osoby chroniące budynek powinny znać obsługę komputera, systemu monitoringu oraz central alarmowych i ppoż. 3.13. Osoby chroniące budynek powinny prowadzić gospodarkę kluczami, tj. wpisywać datę, godzinę, imię i nazwisko osoby pobierającej i zdającej klucze oraz żądać potwierdzenia pobrania (zdania) klucza, poprzez złożenie czytelnego podpisu. Osoba pobierająca klucz powinna okazać legitymację służbową lub inny dokument potwierdzający pracę w Sądzie lub identyfikator firmy potwierdzający wykonywanie usług dla Sądu Rejonowego w Biłgoraju (np. utrzymania czystości). Numer seryjny dokumentu zostanie umieszczony obok nazwiska w książce wydawania kluczy. 3.14. Wykonawca wyposaży osoby chroniące budynek w ubranie służbowe, identyfikator oraz w sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań, tj. środki przymusu bezpośredniego, opisane w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1834), radiostacja przenośna (2 szt.) i telefony komórkowe. 3.15. Wykonawca powinien na bieżąco informować o zaistniałych zdarzeniach, odpowiednio: Straż Pożarną, grupę interwencyjną lub inne służby oraz zamawiającego, a także odnotować takie sytuacje w dzienniku. 3.16. W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną składającą się z co najmniej 2 osób, której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia dotarcie do wskazanego chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu otrzymania informacji. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość dziesięciu kontroli czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. Koszty związane z przyjazdami grupy interwencyjnej powinny być uwzględnione w kosztach ochrony. 3.17. W czasie obowiązywania umowy i po rozwiązaniu jej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 3.18. Osoba świadcząca ochronę fizyczną powinna mieć możliwość połączenia się z centralą Wykonawcy, za pomocą własnych środków łączności. Wykonawcy zostanie udostępniony telefon należący do Sądu w celu kontaktów służbowych, używanie go do celów prywatnych spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami połączeń. 3.19. Wykonawca sporządzi i dostarczy "Instrukcję pełnienia służby" w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Ostateczne podpisanie "Instrukcji pełnienia służby" przez strony umowy nastąpi w terminie nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia usługi. 3.20. Dostarczenie Zamawiającemu wykazu pracowników (oraz kopii ich wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nastąpi najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3.21. Zamawiający wymaga od wykonawcy czynności polegających na otwieraniu i zamykaniu, oraz odpowiednim kodowaniu budynku Sądu w dniach od poniedziałku do piątku, przy czym otwarcie ma nastąpić o godzinie 7:00, natomiast zamknięcie o godzinie 19:30. Bezpośrednio przed zamknięciem Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania sprawdzenia stanu wydawanych kluczy do pomieszczeń, oraz obchodu budynku a także sprawdzenia wszystkich korytarzy, wejść i wyjść oraz ustalenia czy na terenie obiektu nie pozostały osoby nieupoważnione. 3.22. Obiekt nie jest objęty ewidencją obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.). Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem i jego cechami szczegółowymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zatrudnionych jest 71 pracowników, dodatkowo dziennie przyjmowanych jest średnio od 80 do 100 osób jako interesantów. 3.23. Zamawiający informuje, że posiadana przez Wykonawcę grupa interwencyjna nie musi, spełniać wymagań określonych w § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni amunicji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 992) tj. co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) lub innego podmiotu chroniącego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 3.24. Budynek Sądu Rejonowego w Biłgoraju nie podlega obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. z U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 88800
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BSI - Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy spółka z o.o. sp. k.
Email wykonawcy: bsi@bsi-ochrona.pl
Adres pocztowy: Zamość ul. Fryderyka Szopena 3,
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 88800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70520.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88800
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.