eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-10

Ogłoszenie nr 500294832-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II: Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 638970-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 35685519000000, ul. ul. Niecała 8, 30425 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 2668400, 012 2681167, e-mail rdubiel@wp.pl, faks 122 681 167.
Adres strony internetowej (url): www.niecala.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2/X/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem: - mebli wykonywanych na wymiar (pozycje od nr 1 do 75 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ), - mebli systemowych (pozycje od nr 76 do 93 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ), - elementów wyposażenia wnętrz (pozycje od nr 94 do 96 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ), na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie. Wszystkie zaproponowane w ofercie meble systemowe muszą być seryjnie produkowane. Pod pojęciem meble systemowe Zamawiający rozumie meble typowe, o określonych przez Zamawiającego parametrach. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył zdjęcia, katalogi, foldery przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 76 do 93 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ) oraz elementy wyposażenia wnętrz (pozycje od nr 94 do 96 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ) i wskazał ich producentów. 2. Szczegółowe zestawienie wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia zostało opisane w załączniku nr 1a do SIWZ - Zestawienie zamawianych mebli. Parametry techniczne wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia wraz z wizualizacjami sposobu aranżacji mebli w poszczególnych pomieszczeniach zostały zawarte w załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia na trzecie piętro w siedzibie Zamawiającego i złożenia (montażu) wszystkich elementów zamówienia. 4. W przypadku montażu elementów przeznaczonych do zamocowania do ścian Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich elementów mocujących, uwzględniających charakterystykę ściany (płyta regips 2 x 12,5 mm). 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble. 6. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2


Dodatkowe kody CPV: 39112000-0, 39113100-8, 39141300-5, 39121100-7, 39121200-8, 39141200-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 156097.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ALTALENA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bagrowa 9
Kod pocztowy: 30-733
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 192857.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 192857.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 942896.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.