eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) przy realizacji Projektu* "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", w ramach Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej "Projekt) . II PRZETARG

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-18

Ogłoszenie nr 500223661-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) przy realizacji Projektu* "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", w ramach Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej "Projekt) . II PRZETARG

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 543924-N2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Krajowy numer identyfikacyjny 49058341800000, ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 352 05 14, e-mail zwiazekgmin@gmail.com, faks +48 18 352 05 14.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) przy realizacji Projektu* "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", w ramach Poddziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej "Projekt) . II PRZETARG

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZGZG.PN.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) nad Projektem: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" wg. zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz zapisami niniejszego SIWZ, a w szczególności załączonego wzoru umowy. Projekt obejmuje realizację robót w 39 obiektach wg. poniższego wykazu: Tabela: Obiekty objęte przedmiotem zamówienia-Projektem: Lp. Nazwa obiektu Adres obiektu 1. Szkoła Podstawowa w Grudnie Kępskiej Grudna Kępska 91; 38-340 Biecz 2. Szkoła Podstawowa w Racławicach Racławice 190; 38-323 Rożnowice 3. Szkoła Podstawowa w Sitnicy Sitnica 103A; 38-323 Rożnowice 4. Szkoła Podstawowa w Bugaju Bugaj 109; 38-323 Rożnowice 5. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Korczynie Korczyna 213; 38-340 Biecz 6. Budynek starej szkoły Binarowa; 38-340 Biecz 7. Dom Ludowy Głęboka 136; 38-340 Biecz 8. OSP Strzeszyn Strzeszyn 419; 38-340 Biecz 9. OSP Sitnica Sitnica 174; 38-323 Rożnowice 10. OSP Racławice Racławice 219; 38-323 Rożnowice 11. Ośrodek Zdrowia w Bieczu ul. Tysiąclecia 3; 38-340 Biecz 12. Ośrodek Zdrowia w Binarowej Binarowa 435; 38-340 Biecz 13. Ośrodek Zdrowia w Rożnowicach Rożnowice 326; 38-323 Rożnowice 14. Zespół Szkół nr 1 ul. Tysiąclecia 5; 38-340 Biecz 15. Budynek na stadionie Załatwie 102; 38-340 Biecz 16. Urząd Gminy Bobowa ul. Rynek 21; 38-350 Bobowa 17. Dom Ludowy w Stróżnej Stróżna 201; 38-350 Bobowa 18. OSP Brzana Brzana 281; 38-350 Bobowa 19. Urząd Gminy Lipinki Lipinki 53; 38-305 Lipinki 20. Zespół Szkół w Krygu Kryg 397; 38-304 Kryg 21. Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Patrzyka Lipinki 48A; 38-305 Lipinki 22. Budynek szatni OSiR ul. Sienkiewicza 15; 38-300 Gorlice 23. Miejski Zespół Szkół nr 4 (budynek gospodarczy) ul. Krasińskiego 9; 38-300 Gorlice 24. Urząd Miasta Gorlice (segment A) Rynek 2; 38-300 Gorlice 25. Urząd Miasta Gorlice (segment B) Plac Kościelny 2; 38-300 Gorlice 26. Miejski Zespół Szkół nr 5 ul. Krakowska 5; 38-300 Gorlice 27. Miejski Zespół Szkół nr 5 (budynek pomocniczy) ul. Krakowska 5; 38-300 Gorlice 28. Przychodnia ul. Jagiełły 10; 38-300 Gorlice 29. Przychodnia ul. Słoneczna 11; 38-300 Gorlice 30. MZUK ul. Kościuszki 92A; 38-300 Gorlice 31. Budynek wiejski w Stróżówce Stróżówka 69; 38-300 Gorlice 32. Szkoła Podstawowa w Ropie Ropa 91; 38-312 Ropa 33. Ośrodek zdrowia w Staszkówce Ul. Strażacka 5, 38-321 Staszówka 34. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Sienkiewicza 30; 38-300 Gorlice 35. Urząd Gminy Sękowa Sękowa 252; 38-307 Sękowa 36. Przedszkole w Ropicy Górnej Ropica Górna 29; 38-307 Sękowa 37. Szkoła Podstawowa w Męcinie Wielkiej Męcina Wielka 89; 38-307 Sękowa 38. Zespół Szkół w Siarach Siary 29; 38-307 Sękowa 39. Powiatowe Centrum Edukacji ul. Niepodległości 5; 38-300 Gorlice 3.2. Do obowiązków INI będzie należało oraz będzie on odpowiedzialny w szczególności za: 3.2.1. nadzór nad pracami projektowymi realizowanymi w ramach systemu "zaprojektuj i wybuduj" związanych z realizacją robót budowlanych objętych Projektem. 3.2.2. zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego na placu budowy nad prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach Projektu zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi. 3.2.3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę (jeśli wymagane), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3.2.4. sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentacji projektowych poszczególnych instalacji zaprojektowanych przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane, egzekwowanie zgodności opracowania dokumentacji projektowych z wymogami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane i z zasadami wiedzy technicznej, 3.2.5. sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane; 3.2.6. zatwierdzanie wniosków materiałowych i sprawdzenie czy używane przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane Kontraktem na roboty budowlane, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3.2.7. sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca Kontraktu na roboty budowlane jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami kontraktu, 3.2.8. w razie konieczności odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, 3.2.9. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie), w tym, w razie potrzeby, wymiany sprzętu, 3.2.10. żądanie od Wykonawcy Kontraktu na roboty budowlane, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne, 3.2.11. sprawdzanie ubezpieczeń wymaganych od Wykonawcy robót 3.2.12. przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane; 3.2.13. organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań; 3.2.14. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego; 3.2.15. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu; 3.2.16. inicjowanie zmian do zakresu robót objętych Kontraktem na roboty budowlane przez wydanie polecenia do Wykonawcy Kontraktu na roboty budowlane, aby przedłożył ofertę na zmianę; 3.2.17. ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków Wykonawcy Kontraktu na roboty budowlane; 3.2.18. kontrola i potwierdzenie, iż Wykonawca Kontraktu na roboty budowlane dostarcza materiały i sprzęt - wymienione w Kontrakcie na roboty budowlane; 3.2.19. sprawdzenie jakości wykonanych robót oraz wybudowanych elementów; 3.2.20. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót; 3.2.21. potwierdzanie realizacji i wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych, harmonogramach oraz wnioskach o płatność wg. wymagań Instytucji Zarządzającej RPMO WM; 3.2.22. przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji; 3.2.23. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych itd.; 3.2.24. obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne; 3.2.25. nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie, wystawionych przez Wykonawcę Kontraktu na roboty budowlane świadectw prowadzonych prób; 3.2.26. weryfikacja obmiarów poszczególnych elementów robót; 3.2.27. uzgodnienie z Wykonawcą Kontraktu na roboty budowlane a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej; 3.2.28. przygotowanie i organizacja oraz uczestnictwo w procesie oddania obiektów do użytkowania; 3.2.29. po zakończeniu realizacji robót - uzyskanie od wykonawcy robót dla każdego z budynków: wykonania termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynków, powietrznego badania szczelności budynków i audytów powykonawczych wraz z obliczeniami zapotrzebowania na moc grzewczą (ex post) dla wszystkich budynków objętych projektem. 3.2.30. opracowanie zbiorczego audytu powykonawczego dla całości przedsięwzięcia wraz z wykazaniem uzyskanego wskaźnika rezultatu w ujęciu dla każdego obiektu oraz zbiorczo dla Projektu oraz uzyskanych wskaźników produktu dla całości Projektu. 3.2.31. przedkładanie Zamawiającemu raportów miesięcznych i kwartalnych z realizacji zadania - w terminie 7-miu dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Raporty miesięczne i kwartalne należy składać w sposób, który umożliwi prawidłowe składanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej. Raporty i dokumenty rozliczeniowe (faktury z opisami, potwierdzenia wykonania robót) muszą odpowiadać wymogom postawionym w następujących dokumentach: a) "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020".* b) "Podręcznikiem kwalifikowalności wydatków"* * dokument dostępny na stronie http://www.rpo.malopolska.pl; Uwaga: dokument jest okresowo aktualizowany przez Instytucję Zarządzającą. 3.3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów - Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny Przedmiot Zamówienia: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71313430-8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego 3.4. Opis planowanych robót, których dotyczy nadzór został określony w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Ponieważ objęte nadzorem zadania będą realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", szczegółowy zakres robót budowlanych zostanie ustalony po zrealizowaniu prac projektowych. 3.5. Inne wymagania: 3.5.1. Podwykonawcy: a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. c) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców, o ile są mu znani na etapie złożenia oferty. 3.5.2. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków oraz zasad wynikających z dokumentu: Ustawa z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.217 ze zm.) oraz umowy nr XVII/163/FF/17 z dnia 03.08.2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WM- dalej IZ) a Zamawiającym o dofinansowanie Projektu. Postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Ustawa dostępna na stronie internetowej www.prawo.sejm.gov.pl. 3.5.3. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy i wspierania Zamawiającego przy wypełnianiu jego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie o której mowa w pkt 3.5.2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1


Dodatkowe kody CPV: 71248000-8, 71310000-4, 71313430-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 284552.85
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ECO POWER 4U Andrzej Czop
Email wykonawcy: eco.power4you@gmail.com
Adres pocztowy: ul. por. Halszki 24/2
Kod pocztowy: 30-611
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 350000.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350000.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 450918.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.