eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rembelszczyzna › Roboty budowlane w zakresie budowy stacji pomiarowo regulacyjnej w miejscowości Ostrożne wraz z wykonaniem dokumentacji projektowejOgłoszenie z dnia 2021-04-21

Nr: NP/2021/04/0190/REM

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy stacji pomiarowo regulacyjnej w miejscowości Ostrożne wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Roboty

Miasto: Rembelszczyzna

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2021-04-21

Data wygaśnięcia: 2021-05-19

CPV:

Osoba kontaktowa: Danuta Kępińska (ZA) danuta.kepinska@gaz-system.pl +48 227670811

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy stacji pomiarowo regulacyjnej w miejscowości Ostrożne wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Zamawiający w ramach umowy przewiduje prawo opcji. W zależności od swoich potrzeb Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji polegającego na wykonaniu robót budowlano-montażowych dot. połączenia z siecią PSG (zakres wskazany został w pkt 3.30 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1A do Umowy).
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2020 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SWZ.
Warunki udziału w Projekcie : I. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: 2.1.1) co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie i/lub przebudowie obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia (stacja gazowa, tłocznia gazu, węzeł rozdzielczy lub magazyn gazu) zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.). o przepustowości co najmniej 25 000 m3/h. 2.1.2) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości co najmniej 25 000 m3/h. Zamawiający uzna również spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże się zamówieniem spełniającym łącznie wymagania zawarte w pkt 2.1.1) i 2.1.2) powyżej. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1.1) powyżej. 2.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, w tym: 2.2.1) Projektantem - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: -uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (W sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, wskaże w ,,Wykazie osób" osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci gazowych), -doświadczenie zawodowe, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta przy realizacji co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia (stacja gazowa, tłocznia gazu, węzeł rozdzielczy lub magazyn gazu), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2.2.2) Kierownikiem budowy - posiadającym łącznie następujące kwalifikacje i doświadczenie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci gazowych. - doświadczenie zawodowe, tj. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na budowie/przebudowie obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia (stacja gazowa, tłocznia gazu, węzeł rozdzielczy lub magazyn gazu). 2.3) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 1 500 000,00 złotych. II. 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SWZ). 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: - przedmiot zamówienia, - przepustowość obiektu sieci gazowej wysokiego ciśnienia, - daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr), - podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2) SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje (w tym także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 złotych, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1) pkt 2) ppkt 2.3) SWZ.
Informacje dotyczące wadium : Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych)
Termin realizacji zamówienia : Brak
Data realizacji zamówienia : 2022-12-31 23:59
Termin składania ofert : 2021-05-19
Miejsce składania ofert : Oferty składać należy w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Zakupowego - https://zakupy.gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.