eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-01-07

Kalinowo: wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo.
Numer ogłoszenia: 4416 - 2008; data zamieszczenia: 07.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, fax 087 6298415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na dowozie własnym środkiem transportu żużla wielkopiecowego i pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Kalinowo - we wskazane przez zleceniodawcę miejsca wraz z rozplantowaniem dowiezionego materiału w miejscu dowozu, a także równanie i profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki drogowej. Zamawiający nie zapewnia materiałów do przewozu, a świadczenie wyżej wymienionych usług dotyczyć będzie całego obszaru gminy Kalinowo. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku - sukcesywnie w ciągu całego roku. Ilość materiału do przewozu i dostawy oraz ilość roboczogodzin pracy równiarki określa się szacunkowo na: 5000 metrów sześciennych żużla wielkopiecowego 5000 ton pospółki, o parametrach odpowiednich do wykonywania drogowych nawierzchni żwirowych 600 roboczogodzin pracy równiarki drogowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych ale przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00zł. (pięć tysięcy złotych) wniesionym w jednej z form przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta będzie wniesiona w pieniądzu to wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11 - najpóźniej przed terminem otwarcia ofert (dowód wpłaty do wglądu). W przypadku wpłaty wadium przelewem należy go dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Ełku O/Kalinowo nr 86933100040020020002860007; środki winny znaleźć się na rachunku przed upływem terminu do otwarcia ofert..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kalinowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 -314 Kalinowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 - 314 Kalinowo, pokój nr 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.