eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zakup i dostawa wydawnictw oraz akcesoriów i materiałów plastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-10-16

Lublin: Zakup i dostawa wydawnictw oraz akcesoriów i materiałów plastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Numer ogłoszenia: 420326 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 393990 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 744 03 22, faks 81 744 03 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wydawnictw oraz akcesoriów i materiałów plastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.3. Zakres zamówienia obejmuje 2 części: Część 1: Dostawa wydawnictw. Część 2: Dostawa akcesoriów i materiałów plastycznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 22.10.00.00 - Drukowane książki, broszury i ulotki 32.35.45.00 - Filmy wideo 32.35.30.00 - Nagrania dźwiękowe 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 37.82.35.00 - Papier rysunkowy i kreślarski 37.82.24.00 - Pastele 44.81.23.00 - Farby do celów szkolnych 37.82.10.00 - Pędzle artystyczne 30.19.76.00 - Papier i tektura gotowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Edukacja naszą szansą nr KSI POKL.09.01.02-06-114/13 wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa akcesoriów i materiałów plastycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8006,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9848,00

  • Oferta z najniższą ceną: 9848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9927,70

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.