eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zakup i dostawa wydawnictw oraz akcesoriów i materiałów plastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie - 2 części

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-27

Lublin: Zakup i dostawa wydawnictw oraz akcesoriów i materiałów plastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie - 2 części
Numer ogłoszenia: 393990 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie , ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 744 03 22, faks 81 744 03 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.eu/bip/sp2

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wydawnictw oraz akcesoriów i materiałów plastycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie - 2 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu Edukacja naszą szansą nr KSI POKL.09.01.02-06-114/13 wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje 2 części: Część 1: Dostawa wydawnictw. Część 2: Dostawa akcesoriów i materiałów plastycznych. Szczegółowe opisy parametrów technicznych i wymagań zamawiającego, dotyczących przedmiotu zamówienia zawarte są w Załączniku nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne 22.10.00.00 - Drukowane książki, broszury i ulotki 32.35.45.00 - Filmy wideo 32.35.30.00 - Nagrania dźwiękowe 30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 37.82.35.00 - Papier rysunkowy i kreślarski 37.82.24.00 - Pastele 44.81.23.00 - Farby do celów szkolnych 37.82.10.00 - Pędzle artystyczne 30.19.76.00 - Papier i tektura gotowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji nie spełnia/ spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji nie spełnia/ spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji nie spełnia/ spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji nie spełnia/ spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji nie spełnia/ spełnia, na podstawie dołączonego do oferty Oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca zamieści wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotu dostawy. Złożony wraz z ofertą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralny element oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.; oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg Załącznika nr 5), w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom; pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy: w zakresie zmian organizacyjno-prawnych Stron oraz danych teleadresowych; w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu wydawnictw, akcesoriów, pomocy lub materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny model towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie i umowie; zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; w zakresie terminów realizacji umowy w sytuacji wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu/bip/sp2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu Edukacja naszą szansą nr KSI POKL.09.01.02-06-114/13 wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.