eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DIALOG TECHNICZNY: Przegląd planowy agregatów sprężarkowych napędzanych turbinami gazowymi - w podziale na części.Ogłoszenie z dnia 2019-08-30

Nr: BR/2019/08/0020/GS

Przedmiot zamówienia: DIALOG TECHNICZNY: Przegląd planowy agregatów sprężarkowych napędzanych turbinami gazowymi - w podziale na części.

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Dostawy

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-08-30

Data wygaśnięcia: 2019-09-06

CPV:

Osoba kontaktowa: Bartłomiej Szumliński (ZA) bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl +48 221890606

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Osoba wyznaczona do kontaktu: Pani Beata Sawicka-Sosnowska Telefon: +48 22 189 08 34 e-mail: beata.sawicka@gaz-system.pl Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: ,,Przegląd planowy agregatów sprężarkowych napędzanych turbinami gazowymi - w podziale na części" I. PODSTAWA PRAWNA Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z ,,Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający postępowanie pn. ,,Przegląd planowy agregatów sprężarkowych napędzanych turbinami gazowymi - w podziale na części: Część 1 - Przegląd typu A agregatu sprężarkowego GT10+50P4 (SGT600+50P4) w tłoczni gazu Hołowczyce II. Część 2 - Przegląd typu A dwóch agregatów sprężarkowych SGT-100N-2S + STC-SV-(06-5-A) w tłoczni gazu Jeleniów II. 2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. 3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 1. Aby wziąć udział w dialogu technicznym należy przekazać do Zamawiającego wypełnione Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. 2. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym w wersji elektronicznej należy przesłać do GAZ-SYSTEM w terminie do 6 września 2019 r. godz. 10:00 na adres: beata.sawicka@gaz-system.pl . IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie Zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym. 4. Dialog jest prowadzony w języku polskim oraz angielskim. W przypadku informacji przekazywanych w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski bądź angielski. 5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 ,,Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego". 6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3, lub w formie wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej. 7. Zamawiający przewiduje bloki tematyczne wskazane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia ,,Agenda" 8. Dialog będzie prowadzony w oparciu o projekty następujących dokumentów, stanowiące załączniki do Ogłoszenia: 1. Warunki i Kryteria 2. Projekt Umowy wraz z Załącznikami w tym Opis Przedmiotu Zamówienia. 9. Zamawiający wymaga, by Uczestnik zaproszony do dialogu, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem dialogu wskazanego w treści Zaproszenia przekazał Zamawiającemu projekty dokumentów o których mowa w ust. 8, w wersji elektronicznej (edytowalnej), z uwagami naniesionymi w trybie ,,śledzenia zmian", a także propozycje zmian do tych dokumentów. 10. Zamawiający wskazuje, że dokumenty wskazane w Rozdziale IV ust. 7 i ust. 8 zostały pomocniczo załączone w wersji przetłumaczonej na język angielski. Załączniki: 1. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 2. Agenda 3. Projekty dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV ust. 8 niniejszego Ogłoszenia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contact person: Mrs. Beata Sawicka-Sosnowska Phone: +48 22 189 08 34 e-mail: beata.sawicka@gaz-system.pl Contact hours: from Monday to Friday between 9.00 a.m. and 3:00 p.m. Note: All correspondence addressed to the Employer shall be annotated as follows: "Scheduled inspection of gas turbine-driven compressor units - broken down into parts" I. LEGAL GROUNDS Technical dialog is run under Articles 31a-31c of the Act of January 29, 2004. Public Procurement Law and in accordance with the "Rules of the technical dialog", published on the Employer's website. II. THE SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT AND THE PURPOSE OF THE DIALOG 1. The Employer shall announce a technical dialog prior to the procedure entitled "Scheduled inspection of gas turbine-driven compressor units - broken down into parts: Part 1 - Type A inspection of the GT10+50P4 (SGT600+50P4) compressor unit in Hołowczyce II gas compressor station
Part 2 - Type A inspection of two SGT-100N-2S + STC-SV-(06-5-A) compressor units in the Jeleniów II gas compressor station". 2. The aim of the technical dialog is to advise on/obtain information in the scope necessary to prepare a Description of the Subject of the Contract, Terms of Reference and to define the terms and conditions of the Agreement. 3. In the course of the dialog, the Employer shall be entitled to limit or extend the scope of the subject matter of the Dialog to issues of its choice, provided that in its opinion this shall allow the obtaining of all relevant information for the scheduled contract award procedure. III. APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE TECHNICAL DIALOG 1. In order to participate in the technical dialog, the Employer should submit a completed Application for participation in the technical dialog, attached as Appendix No. 1 to this Notice. 2. Application for participation in the technical dialog in electronic form should be sent to GAZ-SYSTEM by September 6, 2019, 10:00 a.m. to the following address: beata.sawicka@gaz-system.pl . IV. THE PRINCIPLES OF CONDUCTING THE DIALOG 1. The technical dialog shall be conducted in accordance with the provisions of the Act - Public Procurement Law and the provisions of the "Rules of the Technical Dialog" published on the Employer's website. 2. In order to participate in the technical dialog it is vital to submit the Application, attached as Appendix No. 1 to this Notice, together with a document confirming the proper authorization to represent the Applicant, within the time limit specified in this Notice. 3. The invitation shall be sent to the e-mail address indicated in the Application for participation in the technical dialog. 4. The Dialog shall be conducted in Polish and English. In the case of information provided in another language, the Participant shall ensure translation of the information into Polish or English. 5. The dialog shall be open, subject to § 3 section 6 of the "Rules of the technical dialog". 6. The technical dialog shall be conducted in the form of individual meetings in the Employer's registered office, on the date indicated in the invitation referred to in section 3, or in the form of an exchange of written or electronic correspondence. 7. The Employer foresees thematic blocks indicated in Appendix No. 2 to the Notice - "Agenda". 8. The dialog shall be conducted on the basis of the following draft documents constituting appendices to the Notice: 1. Terms and Conditions and Criteria 2. Draft Agreement with Appendices, including the Description of the Subject of the Contract. 9. The Employer requires that the Participant invited to the dialog, not later than one day before the designated date of the dialog indicated in the Invitation, provide the Employer with drafts of the documents referred to in section 8, in electronic (editable) version, with comments made in the "track changes" mode, as well as proposals for changes to these documents. 10. The Employer indicates that the documents indicated in Chapter IV, section 7 and section 8 have been attached as reference materials translated into English. Appendices: 1. Application for participation in the technical dialog 2. Agenda 3. Draft documents referred to in Chapter IV section 8 of this Notice
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2019-09-06
Miejsce składania ofert : Oferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna), lub 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: bartlomiej.szumlinski@gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujAdvertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.