eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczki › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 795.500 zł (słowniesiedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-09-17

Wieliczki: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 795.500 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
Numer ogłoszenia: 350520 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318284 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, 19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 621 90 60, 621 90 73, faks 87 5214277.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 795.500 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 795.500 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieliczki, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, planowanych w budżecie Gminy Wieliczki na 2012 rok. Szczegółowe warunki zamówienia: 1). Okres kredytowania - od daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020 roku. 2). Karencja w spłacie kredytu: w stosunku do odsetek - nie występuje, w stosunku do kapitału - od uruchomienia kredytu: a) do 15 czerwca 2013 roku; b) do 15 marca 2014 r.. 3). Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie trwania umowy. 4). Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu. 5). Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR dla depozytów jedno-miesięcznych - średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, powiększona o marżę banku. 6). Płatność odsetek następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza płatność odsetek dokonana zostanie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wypłacono pierwszą transzę kredytu, kolejne miesięczne (miesiąc kalendarzowy) okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu minimum na 7 dni przed terminem płatności. Dla celów obliczeniowych należy przyjąć wykorzystanie w całości kredytu na dzień 31.12.2012 r. 7). Spłata kapitału - po upływie okresu karencji w ratach i okresach spłaty określonych poniżej: rok 2012 oraz do 15 czerwca 2013 i do 15 marca 2015 r.- karencja, w dniu 15 czerwca 2013 roku w kwocie 25.000 zł, w dniu 15 marca 2014 roku w kwocie 5.000 zł, w dniu 15 czerwca 2014 roku w kwocie 5.000 zł, w dniu 15 września 2014 roku w kwocie 5.000 zł, w dniu 15 grudnia 2014 roku w kwocie 5.000 zł, w dniu 15 marca 2015 roku w kwocie 33.250 zł, w dniu 15 czerwca 2015 roku w kwocie 33.250 zł, w dniu 15 września 2015 roku w kwocie 33.250 zł, w dniu 15 grudnia 2015 roku w kwocie 33.250 zł, w dniu 15 marca 2016 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 czerwca 2016 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 września 2016 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 grudnia 2016 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 marca 2017 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 czerwca 2017 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 września 2017 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 grudnia 2017 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 marca 2018 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 czerwca 2018 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 września 2018 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 grudnia 2018 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 marca 2019 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 czerwca 2019 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 września 2019 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 grudnia 2019 roku w kwocie 30.800 zł, w dniu 15 marca 2020 roku w kwocie 31.175 zł, w dniu 15 czerwca 2020 roku w kwocie 31.175 zł, w dniu 15 września 2020 roku w kwocie 31.175 zł, w dniu 15 grudnia 2020 roku w kwocie 31.175 zł,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 253500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 243531,74

  • Oferta z najniższą ceną: 243531,74 / Oferta z najwyższą ceną: 243531,74

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.