eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Odolanów › Udostępnienie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-20

Odolanów: Udostępnienie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów
Numer ogłoszenia: 349786 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271192 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Odolanów, Rynek 11, 63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie, tel. 62 733 15 81, faks 62 733 38 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może znajdować się maksymalnie w odległości 20 km od Odolanowa, w miejscu zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów. Lokalizacja PSZOKa ma umożliwić dojazd dla mieszkańców z możliwością zaparkowania przy lub na terenie PSZOK z miejscami na rozładunek. Wymagana powierzchnia działki to min 800 m2, teren PSZOK powinien być ogrodzony, utwardzony wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ww. punktu, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami, wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar, wyposażony w zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty, chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. PSZOK musi przyjmować co najmniej następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlano-rozbiórkowe, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, puszki aluminiowe i metale, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, styropian oraz opakowania wielomateriałowe typu Tetra-pak. Wszystkie wymienione odpady będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlanych, które będą odbierane w ilości do 4 Mg na gospodarstwo domowe rocznie (jednorodne odpady budowlane i poremontowe). Powyżej tej ilości należy podać cennik, według którego będą odbierane odpady. W przypadku przekazania odpadów budowlano-rozbiórkowych w postaci zmieszanej (kod 17 01 07) lub (17 09 04) właściciele nieruchomości będą obciążani dodatkową opłatą. Pszok musi spełniać wymagania odnośnie gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Odolanów od poniedziałku do piątku przez 8 h i w soboty przez 4 h z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00 - Usługi związane z odpadami 90.51.12.00 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55555,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 38550,00

  • Oferta z najniższą ceną: 38550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38550,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.