eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Loty śmigłowcem celem kontroli gazociągów przesyłowych w Spółce (jedna tura)Ogłoszenie z dnia 2019-06-21

Nr: NP/2019/06/0448/PE

Przedmiot zamówienia: Loty śmigłowcem celem kontroli gazociągów przesyłowych w Spółce (jedna tura)

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-06-21

Data wygaśnięcia: 2019-07-01

CPV:

Osoba kontaktowa: Mateusz Gorta-Busz (ZA) mateusz.gorta@gaz-system.pl +48 222201696

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia umożliwiające właściwą i zgodną z przepisami prawa realizację Przedmiotu Zamówienia (dotyczy wszystkich Części), tj. Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO HR) zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi operatora, załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz jego przepisami wykonawczymi. Operacje lotnicze objęte zezwoleniem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego powinny umożliwiać Wykonawcy realizację Przedmiotu Zamówienia. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: a) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w tym: - co najmniej jedną osobą - pilotem śmigłowca, który posiada ważną licencję pilota zawodowego śmigłowca wydaną zgodnie z PART FCL (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008) oraz posiada potwierdzenie (w książce pilota) co najmniej 700 godzin całkowitego czasu lotu na śmigłowcach, w tym 300 godzin jako pilot dowódca (ang. PIC - pilot in command) - (dotyczy wszystkich Części, tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną (inną) osobą, o której mowa powyżej, na każdą Część na którą zamierza złożyć ofertę). Zamawiający nie dopuszcza legitymowania się tą samą osobą w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, w poszczególnych Częściach Zamówienia. b) Dysponują lub będą dysponować, w celu wykonania Zamówienia, co najmniej jednym śmigłowcem tłokowym lub turbinowym posiadającym Świadectwo zdatności w zakresie hałasu (noise certificate), zgodnie z Załącznikiem 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Ochrona Środowiska, opublikowanym w Załączniku do Obwieszczenia nr 21 przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 listopada 2012 r. (dotyczy wszystkich Części, tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jednym (innym) śmigłowcem na każdą Część na którą zamierza złożyć ofertę). Zamawiający nie dopuszcza legitymowania się tym samym śmigłowcem w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej, w poszczególnych Częściach Zamówienia. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3 lit. a SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). 3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3 lit. b SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Termin realizacji Zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Termin składania ofert : 2019-07-01
Miejsce składania ofert : Oferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna), lub 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: mateusz.gorta@gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.