eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - Zadanie nr 1 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej w Dawidach Bankowych- Zadanie nr 2

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-12-01

Raszyn: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - Zadanie nr 1 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej w Dawidach Bankowych- Zadanie nr 2
Numer ogłoszenia: 325914 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260152 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, tel. 022 7017770, faks 022 7017778.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - Zadanie nr 1 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej w Dawidach Bankowych- Zadanie nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - Zadanie nr 1 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej w Dawidach Bankowych- Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - zadanie nr 1 - w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur typu GRP PN1 SN10000 (zamiast projektowanych rur kamionkowych) przeznaczonych do układania metodą wykopu otwartego o średnicach 0,4 m - 56 m, 0,5 m - 52 m, 0,7 m - 203 m oraz 0,8 m - 236 m (łącznej długości 547 m) oraz z rur PVC ze ścianką litą klasa S (SN8, SDR 34) o średnicy 0.20 m - podejścia do wpustów deszczowych - 86,5 m Na sieci należy wykonać studzienki przepływowe z kręgów betonowych fi 1600 mm 6 szt , fi 1400 mm 1 szt. oraz fi 1200 mm 2 szt. Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o średnicy D=0,5 m ( 24 szt.). Średnie zagłębienie przewodu wynosi 2,80 m. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej w Dawidach Bankowych - zadanie nr 2. W ramach inwestycji realizowana będzie budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur typu GRP PN1 SN10000 (zamiast projektowanych rur kamionkowych) o średnicy 0,9 m przeznaczonych do układania metodą wykopu otwartego. Długość L= 186 m. - odcinek D29 ÷ D32, oraz z rur PVC ze ścianką litą klasa S ( SN8, SDR 34 ) o średnicy 0.20 m - podejścia do wpustów deszczowych- 9,5 m . Włączenie do rzeki Raszynki nastąpi poprzez osadnik i separator . Z uwagi na warunek ograniczenia możliwości wpuszczenia do rzeki Raszynki 5% przepływu obliczeniowego przewidziano wybudowanie zbiornika retencyjnego oraz przepompowni deszczówki. Urządzenia podczyszczające , zbiornik retencyjny i przepompownia połączone przy użyciu rur PE . Zaprojektowano: Osadnik typ S - 40/400 dm3/s V - 7,5 m3, fi 2300 Separator typ SK - 40/400 dm3/s fi 2740 mm Zbiornik retencyjny - Vc = 129 m3 Na sieci należy wykonać studzienki przepływowe z kręgów betonowych fi 1600 mm 3szt oraz fi 800 mm 1 szt. Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o średnicy D=0,5 m (3 szt) Średnie zagłębienie przewodu wynosi 2,65 m. Działkę na której zostaną usytuowane urządzenia podczyszczające, zbiornik retencyjny i przepompownia należy ogrodzić - przęsła z siatki wys. 1,5 m na podmurówce, słupki z kątowników stalowych, brama szer. 5m z furtką 1,2m. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest odpowiednio w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót także opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 (trzydzieści sześć) miesięcy gwarancji i min. 36 (trzydzieści sześć) miesięcy rękojmi na przedmiot umowy t.j. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1771267,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 872316,06

  • Oferta z najniższą ceną: 872316,06 / Oferta z najwyższą ceną: 1284639,04

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej w Dawidach Bankowych - zadanie nr 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Rafał Bystrzycki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS, ul. Przy Księżycu 3A, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.
  • Stanisław Bystrzycki INSBUD, ul. Przy Księżycu 3A, 05-090 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1422057,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 814908,16

  • Oferta z najniższą ceną: 814908,16 / Oferta z najwyższą ceną: 1162252,24

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.