eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Konserwacja dróg technologicznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2014

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-28

Gryfino: Konserwacja dróg technologicznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2014
Numer ogłoszenia: 32184 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Gryfino , ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4162259, 4163514, faks 091 4647552.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/gryfino

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Lasów Państwowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja dróg technologicznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa i naprawa miejsc nieprzejezdnych dróg leśnych przewidzianych do wywozu drewna na terenie Nadleśnictwa Gryfino. a) Dostawa do 4000 ton kruszywa do naprawy miejsc nieprzejezdnych dróg leśnych przeznaczonych do wywozu drewna na terenie Nadleśnictwa Gryfino we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, w tym: - niesort budowlany o ciągłym uziarnieniu 0-63 w ilości do 2500 ton; - destrukt betonowy (lub zamiennie tłuczeń kamienny łamany w przypadku braku destruktu betonowego) o ciągłym uziarnieniu 0-63 w ilości do 1500 ton; b) Cząstkowa naprawa ww. dróg, tj. korytowanie (jeśli wystąpi taka konieczność), wypełnienie, wyrównanie i zagęszczenie dostarczonym materiałem zagłębień powstałych w trakcie użytkowania dróg leśnych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach;.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67. ust. 1 pkt. 6. ustawy pzp., w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, tj. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania napraw dróg w nieprzewidzianych na etapie przygotowania postępowania miejscach nieprzejezdnych a nie objętych prawem opcji. Zamówienia uzupełniające nie mogą obejmować prac, które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 45.23.31.41 - Roboty w zakresie konserwacji dróg .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium na: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) Wadium może być wnoszone wedle wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. I O/Szczecin nr: 31 2030 0045 1110 0000 0099 0790 z dopiskiem: --Konserwacja dróg technologicznych w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2014--. Wadium w innych formach o których mowa powyżej, należy złożyć w kasie Zamawiającego. Kasa Nadleśnictwa Gryfino - pok. nr 9 otwarta w środy i czwartki w godz. od 7:00 do 14:00. Wadium w formie gwarancji / poręczenia musi jednoznacznie określać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert, tj.: do dnia 07.02.2014 do godziny 08:30. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca: a) posiada doświadczenie polegające na dostawie i naprawie miejsc nieprzejezdnych lub inne o podobnym charakterze w okresie 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie) w ilości minimum 10 000 ton kruszywa w formie żwiru, tłucznia lub recyklingu betonowego posiadającego świadectwo neutralności dla środowiska;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca: b) posiada niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, tj. dysponuje następującymi maszynami roboczymi: - co najmniej 1 (jedną) koparko-ładowarką z łyżką o pojemności minimum 1,25 m3; - co najmniej 1 (jedną) zagęszczarką.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca: c) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł potwierdzone informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  tj. dostaw materiałów do naprawy dróg;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny przyrodnicze takie jak szczególnie trudne warunki pogodowe uniemożliwiający wykonywanie prac objętych umową, klęski żywiołowe i katastrofy naturalne. Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy zakres przedmiotu zamówienia nie zostanie zrealizowany przed jego upływem a nie jest to spowodowane przez żadną ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecin.lasy.gov.pl/gryfino
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Gryfino 1.go Maja 4 74-100 Gryfino pok. nr 1 (administracja).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 08:30, miejsce: Nadleśnictwo Gryfino 1.go Maja 4 74-100 Gryfino pok. nr 5 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.