eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Krzywoustego 266 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowaniaWM/SZP/PN/60/2015/G

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-02-08

Wrocław: Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Krzywoustego 266 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowania: WM/SZP/PN/60/2015/G
Numer ogłoszenia: 26622 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 4069 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3235700, faks 71 3235750.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Krzywoustego 266 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej znak postępowania: WM/SZP/PN/60/2015/G.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej Dokumentacjąwraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz (Etap I) oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Krzywoustego 266 we Wrocławiu zwanych dalej ,Robotami budowlanymi, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej (Etap II). 2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został podzielony na dwa etapy: I. Etap I - obejmuje wykonanie Dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) która powinna zawierać: a) Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego; b) Projekt wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego; c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach remontu sporządzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389z późn zm.) - 3 egzemplarze; d) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egzemplarze; e) Przedmiar robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) - 3 egzemplarze. 1) Opracowana dokumentacja projektowa musi zawierać m.in. a) inwentaryzację budowlaną lokali i części wspólnych budynku w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wraz z rozwiązaniami dotyczącymi wentylacji pomieszczeń, w których zamontowane zostaną kotły gazowe; b) inwentaryzację elementów ogólnobudowlanych wchodzących w przedmiot opracowania, w tym: elewacji, istniejących przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych; c) opis, obliczenie ciągów kominów, wraz z rysunkami nowych przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w lokalach mieszkalnych, na klatce schodowej lub elewacji, trasy i miejsca prowadzenia przewodów kominowych; d) niezbędne uzgodnienia dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami formalno- prawnymi niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia robót budowlanych; e) opis sposobu demontażu istniejących przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych na zewnątrz budynku; f) opis montażu przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 2) Dokumentację należy przekazać w wersjach papierowych w ilościach wskazanych powyżej oraz także w wersji elektronicznej (na płytach CD) w formacie edytowalnym (dwg) - 2 szt. oraz w formacie nieedytowalnym (PDF) - 2 szt., przy czym przedmiar robót zapisany w programie NORMA (ath) lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA - zapis na płycie CD. 3) Dokumentację Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw: m.in. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. II. Etap II - obejmuje wykonanie Robót budowlanych, w tym: 1) Roboty przygotowawcze, demontażowe i towarzyszące, w tym : a) przejęcie i zabezpieczenie placu budowy; b) montaż niezbędnego sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie robót; c) dokonanie oceny stanu technicznego, po dokonaniu niezbędnych odkrywek, istotnych elementów dla wykonania przedmiotu mowy, w tym np. ocena: -podłoża ścian pod względem stabilności przymocowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych; -stanu technicznego stropów; -stanu technicznego elementów konstrukcyjnych przez które będą prowadzone przewody wentylacyjne i spalinowe- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości. d) demontaż innych koniecznych elementów z punktu możliwości przeprowadzenia robót; e) wykonanie robót rozbiórkowych tj. istniejących przewodów wentylacyjnych zamontowanych na ścianie zewnętrznej budynku; f) wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przejść przewodów kominowych przez ściany, stropy, zamurowania i przemalowania miejsc po przebiciach w mieszkaniach i po rozbiórce istniejących przewodów wentylacyjnych, zamontowanie pionowych przewodów kominowych wentylacyjnych wywiewnych ze stali kwasoodpornej w systemie dwuściennym i spalinowych, zamontowanie kratek wentylacyjnych wywiewnych w pomieszczeniach kuchni i łazienek, zamontowanie w ścianie kratek wentylacyjnych nawiewnych - w pomieszczeniach w których znajdują się kuchnie gazowe; zamontowanie kratek nawiewnych w stolarce drzwiowej do pom. łazienek, przejść przez stropy budynku celem zamontowania przewodów pionowych wentylacyjnych; przejść przez połać dachową budynku celem zamontowania przewodów kominowych pionowych wentylacyjnych i spalinowych; wykonanie wykuć, przekuć w ścianach, sufitach; rozebranie ścian z cegieł, uzupełnienie uprzednio rozebranych ścian cegłami; zamurowanie wykonanych bruzd przebić w ścianach i sufitach; rozebranie podłóg, stropów, belek stropowych, łat, desek, rozebranie pokrycia papowego nawierzchniowej i podkładowej, pokrycia dachówek, odeskowania w miejscach umiejscowienia przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych; nowego pokrycia papowego nawierzchniowej i podkładowej, pokrycia z dachówek odeskowania w miejscach umiejscowienia przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych, uszczelnienie przejść na połączeniach przewód kominowy/połać dachowa; zamontowanie na zakończeniach przewodów wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach budynku parasoli lub nasad kominowych - w przypadku gdy obliczony ciąg kominowy nie zapewnia wentylacji pomieszczeń w budynku; g) wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem szachtów z płyt G-K na klatce schodowej i w lokalach mieszkalnych - obudowa pionowych przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych na klatkach schodowych i w lokalach, malowanie wykonanych szachtów płyt G - K jak również odtworzenie zniszczonej w trakcie wykonywania robót malatury w budynku; h) wykonanie robót budowlanych tzw. odtworzeniowych - tzn. uzupełnienie elementów wykończenia po rozbiórkach i przebiciach ścian i podłóg, odtworzenie tynków w budynku. Wzory elementów odtworzeniowych po likwidacji przewodów wentylacyjnych i wykonaniu nowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych w lokalach, typu: glazura, terakota, panele, wykładziny itp. mają być dostosowane do istniejących i należy je uzgodnić z Zamawiającym; i) usunięcie gruzu, odpadów, opłata za składowanie - wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z rozbiórki (z przedstawieniem Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji); j) pozyskanie opinii kominiarskich po wykonaniu robót budowlanych. W trakcie realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną dotyczącą: 1) inwentaryzacji stanu pomieszczeń w lokalach przed przystąpieniem do robót budowlanych tj. wykonanie zdjęć i wgranie ich na płytę CD, pogrupowane adresami, po 4-5 ujęć na każdym lokalu); 2) w trakcie realizacji inwestycji (zdjęcia na płycie CD, pogrupowane adresami, po 4-5 ujęć na każdym lokalu); 3) po zakończeniu inwestycji (zdjęcia na płycie CD, pogrupowane adresami, po 4-5 ujęć na każdym lokalu). 2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 Prawa budowlanego. 3. Z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy postępować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ich aktami wykonawczymi. 4. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45000000-7 Roboty budowlane, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 5.Szczegółowy zakres zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami- załącznik nr 4 do SIWZ. 6.Termin wykonania zamówienia: Etap I - opracowanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji - w terminie do 31 marca 2016 r. 2) Etap II - wykonanie Robót budowlanych - w terminie do dnia 13 maja 2016 r. od dnia przekazania Zamawiającemu Dokumentacji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOMYT Marta Łakota, ul. J. Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94123,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 80000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 80000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.