eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawy Produktów Medycznych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-07

Legionowo: Dostawy Produktów Medycznych
Numer ogłoszenia: 259425 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o. , ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 774 26 34, faks 22 774 26 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozlegionowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy Produktów Medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie 1. Kranik trójdrożny i przedłużacze do pomp infuzyjnych, filtry do ambu, przedłużki, igły medyczne, strzykawki, kaniule, koreczki, Zadanie 2. Szyny Kramera i chirurgiczne, szpatułki,patyczki,, paski do sterylizacji parowej, cewniki, maski, worki i pojemniki do moczu, kaczka, ostrza, wzierniki, rękawiczki, Zadanie 3. Koc izotermiczny, podkłady, gaza, lignina, gaziki, prześcieradła, chusty, opaski, serwety, elastyczna siatka opatrunkowa, maska, fartuch wartość części zamówienia, Zadanie 4. Papier do EKG i defibrylatora,elektrody, żel, worki foliowe, pojemniki na odpady Zadanie 5. Rurki ustno-gardłowe, intubacyjne, prowadnice, mocowania Wyłoniony Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym transportem dostawy poszczególnych asortymentów wymienionych w szczegółowym zestawieniu. Dostawy będą się odbywać na podstawie pisemnych zamówień wystawionych przez Zamawiającego. Termin poszczególnych dostaw określa się 48 godzin od zamówienia. Zamówienia będą składane stosownie do potrzeb, jednak sposób ich realizacji będzie tak wykonywany, aby był jak najmniej kosztowny dla Wykonawcy, tzn. ilość zamawianego asortymentu nie była zbyt mała w stosunku do środków transportu jakim będą realizowane. Dostawy muszą być realizowane do siedziby Zamawiającego. W cenie dostaw należy również uwzględnić rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu podlegającego dostawie zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ilość poszczególnych dostaw wymienionych w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być ruchoma w trakcie realizacji całego zamówienia. Dane ilościowe podane w w/w załączniku są wskazaniami orientacyjnymi podanymi dla łatwiejszej wyceny dostaw w okresie jej trwania i zostały przygotowane na podstawie zestawienia tych samych dostaw w okresie trwania poprzedniej umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00 - Produkty farmaceutyczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł) 2) Wadium można wnieść w następujących formach: pieniądzu, poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej podany rachunek: Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o.o. 33 8013 0006 2001 0012 4849 0001 3) Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 3 - ustawy - Prawo zamówień publicznych, tzn. przed upływem terminu składania ofert. Definicja ta oznacza, że przed upływem terminu składania ofert, oznaczona kwota powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez zamawiającego lub powinno nastąpić ustanowienie zabezpieczenia w drodze określonej czynności prawnej, np. gwarancji ubezpieczeniowej. Oznacza, to, że w przypadku wpłaty przelewem, dyspozycję należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby w dniu składania ofert wpłata znalazła się na wskazanym koncie natomiast gwarancja ubezpieczeniowa i inne dokumenty tego typu powinny obowiązywać równo z dniem składania ofert. 4) Wadium zostanie zwrócone wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5) Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w formie oryginału w sposób umożliwiający jej odłączenie od oferty i przekazanie do działu księgowego, kopię gwarancji należy wpiąć do oferty w sposób trwały.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzozlegionowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo pok. Nr 44..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo pok. Nr 44..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.