eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żary › Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim oraz przebudowy dachów w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-03-11

Żary: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim oraz przebudowy dachów w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach
Numer ogłoszenia: 25281 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16637 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4790600, faks 068 4790601.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim oraz przebudowy dachów w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie następujących zadań: Zadanie 1; Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach przy ul. 9 Maja 9 I.ZAKRES OPRACOWANIA: 1. Prace przedprojektowe 1.1. Inwentaryzacja budowlana - 2 egz. 1.2. Wykonanie koncepcji - 2 egz. Koncepcja powinna być wykonana i przedstawiona Zarządowi Powiatu Żarskiemu do zatwierdzenia do dnia 29.04.2016 r.). 1.3. Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2. Prace projektowe 2.1. Opracowanie projektu budowlanego - 6 egz. 2.2. Opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. 2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 2.4. Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. 2.5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na poszczególne branże - 4 egz. Dokumentacja ostateczna powinna być przedłożona do akceptacji Zarządowi Powiatu Żarskiemu do dnia 31.08.2016 r. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę do dnia 31.10.2016 r. 4. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 5. Pełnienie nadzoru autorskiego II. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: a) Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów budowlanych, b) Sporządzenie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących przebudowy (adaptacji), c) Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, d) Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego e) Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego: badań, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi, W projekcie należy uwzględnić termomodernizację budynku. Projekt budowlany musi obejmować wszystkie konieczne branże, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 ze zm.), f) Sporządzenie projektu wykonawczego uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, Projekty wykonawcze musza uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacje robót budowlanych. Projekty te musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004r. poz. 2072 ze zm.) g) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.), W przypadku konieczności obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowej zapłaty h) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz.2164 tj.), i) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), j) Sporządzenie Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) k) Pełnienie nadzoru autorskiego w toku prowadzonych robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.). III. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 1. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnia minimalizacje kosztów, 2. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych. 3. Dokumentacją projektową należy opracować w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych etapowo (część stropodachu i pomieszczeń I etap oraz pozostała część stropodachu i pomieszczeń II etap) IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOŁY: ZESPÓŁ SZKOŁ SAMOCHODOWYCH W ŻARACH ul. 9 maja 9 68-200 Żary 1. Teren inwestycji: - dz. nr 319/12 obr. 2 - obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu - Uchwała NR XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. - obszar w strefie A ochrony konserwatorskiej, teren obejmujący układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Żary wpisany do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.01.1975 r. 2. Charakterystyka obiektu: - powierzchnia zabudowy szkoły - 5930 m2 - część warsztatowa jednokondygnacyjna wys. pomieszczeń do 4,5m oraz budynek warsztatów (przy Al. Jana Pawła II) dwukondygnacyjny wys. pomieszczeń 2,5m W skład zespołu zabudowy wchodzą: - główne budynki szkolne usytuowane przy ul. 9 Maja - hale warsztatowe usytuowane w głębi działki, połączone z budynkiem głównym szkoły - pochodzący z II połowy XX w. budynek przy Al. Jana Pawła II 3. Zakres dokumentacji projektowej: - przebudowa stropodachu warsztatów wraz z nową konstrukcją nośną (rozbiórka istniejącego stropodachu i ścian wewnętrznych) z uwzględnieniem kominów wentylacyjnych pod przyszłe warsztaty - termomodernizacja budynku - wyburzenie nieefektywnych użytkowo części (budynki przylegające do budynku warsztatów oraz budynek wolnostojący-portiernia) V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za przedmiot zamówienia po przekazaniu kompletu dokumentów zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Żarskiego oraz po przedstawieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie 2; Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Zarach przy ul. Zielonogórskiej 23. I.ZAKRES OPRACOWANIA: 1. Prace przedprojektowe 1.1. Inwentaryzacja budowlana - 2 egz. 1.2. Wykonanie koncepcja - 2 egz. Koncepcja powinna być wykonana i przedstawiona Zarządowi Powiatu Żarskiemu do zatwierdzenia do dnia 29.04.2016 r. 1.3. Uzyskanie warunków zabudowy Koncepcja powinna zawierać dane umożliwiające wystąpienie z wnioskiem w celu uzyskania decyzji o warunki zabudowy w przypadku gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Prace projektowe 2.1. Opracowanie projektu budowlanego - 6 egz. 2.2. Opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. 2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 2.4. Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. 2.5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na poszczególne branże - 4 egz. Dokumentacja ostateczna powinna być przedłożona do akceptacji Zarządowi Powiatu Żarskiemu do dnia 31.08.2016 r. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę do dnia 31.10.2016 r. 4. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 5. Pełnienie nadzoru autorskiego II. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: a) Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów budowlanych, b) Sporządzenie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy, c) Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, d) Uzyskanie warunków zabudowy e) Uzyskanie w razie potrzeb warunków przyłączenia obiektu do sieci w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na media lub przy braku przyłącza np. kanalizacja deszczowa, f) Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego: badań, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi, W projekcie należy uwzględnić termomodernizację budynku. Projekt budowlany musi obejmować wszystkie konieczne branż?e, uwzgledniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 ze zm.), g) Sporządzenie projektu wykonawczego uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, Projekty wykonawcze musza uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacje robót budowlanych. Projekty te musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. poz. 2072 ze zm.) h) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.), W przypadku konieczności obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowej zapłaty i) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należ?y rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 t.j.), j) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), k) Sporządzenie Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) l) Pełnienie nadzoru autorskiego w toku prowadzonych robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.). III. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 1. Uczestniczenie w czynnościach proceduralnych oraz organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach z przedstawicielami szkoły dotyczących wykonania przedmiotu umowy, 2. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnia minimalizacje kosztów, 3. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOŁY: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCZĄCYCH I TECHNICZNYCH W ŻARACH ul. Zielonogórska 23 68-200 Żary 1. Teren inwestycji: - dz. nr 23/4 obr. 1 - brak miejscowego planu zagospodarowania terenu - obiekt znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej 2. Charakterystyka obiektu (istniejących warsztatów): - powierzchnia zabudowy - 210 m2 - budynek dwukondygnacyjny - wysokość pomieszczeń 2,7-3,0m 3. Planowane zmiany: - dostosowanie istniejących pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia zawodowego z obowiązującymi przepisami (pracownia hotelarska, fryzjerska, gastronomiczna, obsługi konsumenta) - rozbudowa budynku o część komunikacyjną i sanitarną (przebudowa istniejącej komunikacji i części sanitarnej w budynku na pomieszczenia warsztatów), - termomodernizacja budynku V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Szczegóły dotyczące wymogów i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń warsztatowych zostaną przekazane i omówione podczas organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach z przedstawicielami szkół. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za przedmiot zamówienia po przekazaniu kompletu dokumentów zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Żarskiego oraz po przedstawieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie 3; Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkól Budowlanych w Żarach, ul. Zwycięzców 5. I.ZAKRES OPRACOWANIA: 1.Prace przedprojektowe 1.1.Inwentaryzacja budowlana - 2 egz. 1.2.Wykonanie koncepcja - 2 egz. Koncepcja powinna być wykonana i przedstawiona Zarządowi Powiatu Żarskiemu do zatwierdzenia do dnia 29.04.2016 r. 1.3.Uzyskanie warunków zabudowy Koncepcja powinna zawierać dane umożliwiające wystąpienie z wnioskiem w celu uzyskania decyzji o warunki zabudowy. 2.Prace projektowe 2.1. Opracowanie projektu budowlanego - 6 egz. 2.2. Opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. 2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 2.4. Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. 2.5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na poszczególne branże - 4 egz. Dokumentacja ostateczna powinna być przedłożona do akceptacji Zarządowi Powiatu Żarskiemu do dnia 31.08.2016 r. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę do dnia 31.10.2016 r. 4. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 5. Pełnienie nadzoru autorskiego II. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: a) Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów budowlanych, b) Sporządzenie koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących przebudowy i rozbudowy, c) Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, d) Uzyskanie warunków zabudowy e) Uzyskanie w razie potrzeb warunków przyłączenia obiektu do sieci w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na media lub przy braku przyłącza np. kanalizacja deszczowa, f) Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego: badań, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi, W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić wewnętrzne drogi, parkingi, place manewrowe, chodniki, projekt zieleni i oświetlenie terenu. Projekt budowlany musi obejmować wszystkie konieczne branż?e, uwzgledniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 ze zm.), g) Sporządzenie projektu wykonawczego uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych, Projekty wykonawcze musza uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacje robót budowlanych. Projekty te musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. poz. 2072 ze zm.) h) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.), W przypadku konieczności obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowej zapłaty i) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należ?y rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), j) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), k) Sporządzenie Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) l) Pełnienie nadzoru autorskiego w toku prowadzonych robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.). III. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 1. Uczestniczenie w czynnościach proceduralnych oraz organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach z przedstawicielami szkoły dotyczących wykonania przedmiotu umowy, 2. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnia minimalizacje kosztów, 3. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOŁY: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ŻARACH 68-200 Żary, ul. Górnośląska 2 WARSZTATY SZKOLNE 68-200 Żary, ul. Zwycięzców 3 1. Teren inwestycji: - dz. nr 90/3, 90/4, 90/8 obr. 7 - brak miejscowego planu zagospodarowania terenu - obszar w strefie B (otoczenie) ochrony konserwatorskiej, teren obejmujący układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Żary wpisany do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.01.1975 r. 2. Charakterystyka obiektu (istniejących warsztatów): - powierzchnia zabudowy - 1590 m2 - budynek jednokondygnacyjny w części warsztatowej i dwukondygnacyjny w części administracyjnej - wysokość pomieszczeń w części jednokondygnacyjnej do 4,5m, w części dwukondygnacyjnej 2,5-3,2 m, 3. Planowane zmiany: - dostosowanie istniejących pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia zawodowego z obowiązującymi przepisami (pracownie: roboty posadzkarsko-okładzinowe, murarsko-tynkarskie, montaż suchej zabudowy, eksploatacja instalacji sanitarnych i OZE), - rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia warsztatowe wraz z magazynami na materiały budowlane (roboty instalacji sanitarnych i OZE, malarsko-tapeciarskie, posadzkarsko okładzinowe), - budowa poligonu zewnętrznego - wiaty i zaplecze (budynki) techniczne (murarz, posadzkarz, instalator, brukarz itp) - zagospodarowanie terenu VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Szczegóły dotyczące wymogów i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń warsztatowych zostaną przekazane i omówione podczas organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach z przedstawicielami szkół. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za przedmiot zamówienia po przekazaniu kompletu dokumentów zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu Żarskiego oraz po przedstawieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. CPV: 71220000-6 Zadanie 4; Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dachów budynków Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach przy ul. 9 Maja 9 I.ZAKRES OPRACOWANIA: 1.Prace projektowe 1.1 Inwentaryzacja budowlana - 2 egz. 1.2. Opracowanie projektu budowlanego - 6 egz. 1.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 1.4. Wykonanie przedmiaru robót - 2 egz. 1.5. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na poszczególne branże - 4 egz. Dokumentacja ostateczna powinna być przedłożona do dnia 29.04.2016 r. 2. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej II. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: a) Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów budowlanych, b) Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego: badań, ekspertyz, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi, Projekt budowlany musi obejmować wszystkie konieczne branż?e, uwzgledniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 ze zm.), c) Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.), W przypadku konieczności obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowej zapłaty d) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przez którą należ?y rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. nr 19, poz. 177 ze zm.), e) Sporządzenie Inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków gatunków chronionych (ekspertyza ornitologiczna) i nietoperzy (ekspertyza chiropterologiczna) III. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 1. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnia minimalizacje kosztów, 2. Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz na nośnikach elektronicznych. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOŁY: ZESPÓŁ SZKOŁ SAMOCHODOWYCH W ŻARACH ul. 9 maja 9 68-200 Żary 1. Teren inwestycji: - dz. nr 319/12 obr. 2 - obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu - Uchwała NR XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. - obszar w strefie A ochrony konserwatorskiej, teren obejmujący układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta Żary wpisany do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.01.1975 r. 2. Charakterystyka obiektu: - powierzchnia zabudowy szkoły - 5930 m2 - budynki szkoły z cegły, część dachów wielospadowych krytych dachówką, część dachów płaskich pokrytych papą - liczba kondygnacji budynek główny - 3 + poddasze W skład zespołu zabudowy wchodzą: - główne budynki szkolne usytuowane przy ul. 9 Maja - hale warsztatowe usytuowane w głębi działki, połączone z budynkiem głównym szkoły - pochodzący z II połowy XX w. budynek przy Al. Jana Pawła II V. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: Remont dachów na budynkach głównych szkoły - remont dotyczy dachów wielospadowych pokrytych dachówką wraz z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach przy ul. 9 Maja 9.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31980,00

 • Oferta z najniższą ceną: 31980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 209100,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 23.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Projektowanie Nadzory Budowlane inż. Stanisława Jeżewski, ul. Generała Andersa 1A/4, 67-300 Szprotawa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 28000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 97170,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim dla Zespołu Szkól Budowlanych w Żarach, ul. Zwycięzców 5.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARANŻ-BUD dr inż. Eryk Dayeh Pracowania Projektowa, ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 50400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121770,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 4   

Nazwa: Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dachów budynków Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach przy ul. 9 Maja 9.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Projektowanie Nadzory Budowlane inż. Stanisław Jeżewski, ul. Generała Andersa 1A/4, 67-300 Szprotawa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 116850,00

 • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.