eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boronów › Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-11-23

Boronów: Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie
Numer ogłoszenia: 230649 - 2007; data zamieszczenia: 23.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, woj. śląskie, tel. 034 3539100, fax 034 3669814.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boronow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gminnego obiektu sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie: - boiska do piłki nożnej z murawą naturalną o wymiarach 105 m x 70 m wraz z odwodnieniem i nawodnieniem, nowymi bramkami, wiatami dla zawodników goście i gospodarze, elektroniczną tablicą wyników. - boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej, piłki koszykowej i piłki ręcznej o sztucznej nawierzchni np. poliuretanowej, wraz z ogrodzeniem. - ogrodzeniu obiektu płotem o wysokości min. 4 m; na długości ok. 450 m i płotem o wysokości min. 2 m, na długości ok. 130 m - trybuny na ok. 400 miejsc.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.23.20.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Kod CPV wg słownika 2008: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie podlegającą odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 i art. 89 ustawy pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem. Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku: 1. Złożenie przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku: 1. Dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 2. Dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności budowlano - konstrukcyjnej 3. Udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy obiektu sportowego, o całkowitej wartości minimum 25.000 zł brutto c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku: 1. Złożenie oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku: 1. Złożenie oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ Ocena spełniania warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien załączyć do formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ poniższe dokumenty i oświadczenia; 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu opłacania należności wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według wzoru stanowiącego Zał. Nr 5 do SIWZ 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Zał. Nr 3 do SIWZ, 4. Wskazanie jaką część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom według wzoru stanowiącego Zał. Nr 2 do SIWZ W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie - właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wraz z ofertą należy złożyć ponadto: 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) - Zał. Nr 7 do SIWZ 2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności tj. decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, decyzje stwierdzające przygotowanie zawodowe oraz zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa o przynależności do OIIB. - Zał. Nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boronow.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42 - 283 Boronów, pok. nr 9 w cenie 10 zł + VAT.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42 - 283 Boronów, pok. nr 13 - sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2007 r. o godzinie 10.30; pok. nr 6 - sala narad.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.