eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach programu priorytetowego pn. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, znak postępowaniaWM/SZP/PN/29/2015/G

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych


To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-08-12

Wrocław: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach programu priorytetowego pn. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2015/G
Numer ogłoszenia: 206974 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157048 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3235700, faks 71 3235750.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach programu priorytetowego pn. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, znak postępowania: WM/SZP/PN/29/2015/G.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej Dokumentacją wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej Robotami budowlanymi, polegających na remoncie i przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Wrocław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej. 3.Zadanie inwestycyjne prowadzone jest w ramach Programu priorytetowego pn. Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii i dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 4. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Zadanie 1,2: 45000000-7 Roboty budowlane, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 Roboty elewacyjne, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45331100 -7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.Zadanie 3,4,5,6: 45000000-7 Roboty budowlane, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 Roboty elewacyjne, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100 -7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.5. Szczegółowy zakres zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Projekt umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.6. Dokumentację dla każdego zadania oddzielnie należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.).Dokumentacja winna zawierać: a) Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego; b)Projekt wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 3 egz. dla Zamawiającego; c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach remontu sporządzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) - 3 egzemplarze;d) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egzemplarze; e) Przedmiar robót oraz kosztorys opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 3 egzemplarze. f) Dokumentację należy przekazać w wersjach papierowych w ilościach wskazanych powyżej i w wersji elektronicznej na płytach CD - 2 szt. , z kompletem dokumentacji w formie elektronicznej (w tym formaty: dwg, pdf, pliki kosztorysowe w programie NORMA (ath) lub w innym aktywnie otwieranym przez program NORMA, doc, itp.). g) Dokumentację Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 28 maja 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw: m.in. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i audytem energetycznym. 7.Zakres Robót budowlanych obejmuje m.in. 1) Dla zadań 1 i 2: a) wykonanie kompleksowej wymiany źródeł ciepła na kondensacyjne kotły gazowe; b) wykonanie instalacji c.o.;c)modernizację instalacji c.w.u.;d) wymianę starej stolarki okiennej;e)docieplenie stropodach dach; f) docieplenie ściany zewnętrznej;g) wymianę starej stolarki drzwiowej;h) przebudowę instalacji gazowej;2) Dla zadań 3, 4, 5 i 6:a) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej;b) demontaż istniejących obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych, itp.;c) demontaż innych koniecznych elementów z punktu możliwości przeprowadzenia robót; d) przygotowanie i doprowadzenie podłoży pod docieplenia do stanu technicznego umożliwiającego przeprowadzenie robót zgodnie ze stosownymi przepisami i instrukcjami producenta systemu docieplenia;e) docieplenie ścian zewnętrznych; f) docieplenie stropu na poddaszu nieogrzewanym zgodnie z obowiązującymi przepisami; g)wymianę stolarki okiennej:Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych okien na okna z profil PVC i szybą zespoloną o współczynniku Uszyby=0,9 W(m2*K) i Uramy=1,5 W (m2*K). Dodatkowo stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki sterowanie ręcznie;h) wymianę stolarki drzwiowej:Usprawnienie obejmuje wymianę starej drewnianej stolarki drzwiowej na nowe drzwi aluminiowe pełne o lepszych parametrach izolacyjnych Udrzwi=1,7 W (m2*K);i) roboty wykończeniowe: montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm, montaż parapetów okiennych, zaleca się zastosowanie systemowych kształtek ceramicznych,j) wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych istniejących pieców na paliwo stałe;k) wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przejść przewodów przez ściany, zamurowania i przemalowania miejsc po przebiciach w mieszkaniu i rozbiórce pieców kaflowych, uzupełnienie podłóg; l) demontaż w lokalach istniejącej instalacji wody ciepłej prowadzonej po wierzchu ścian/w bruzdach ściennych do przyborów (baterii, urządzeń), wraz z elektrycznymi przepływowymi/pojemnościowymi podgrzewaczami wody;m) montaż w lokalach instalacji wody ciepłej prowadzonej po wierzchu ścian/w bruzdach ściennych do przyborów (baterii, urządzeń), wraz zamontowaniem wodomierzy wody ciepłej i armatury odcinającej; n) montaż pionów instalacji c.w.u wraz z cyrkulacją na odcinku od węzła cieplnego do wodomierzy wody ciepłej w lokalach Wykonanie zabezpieczenia pionów i poziomów instalacji izolacją. Wykonanie na korytarzach klatek schodowych przy ścianach szachty z płyt G-K. Zamontowanie na podejściach do grupy urządzeń zawory odcinające kulowe przy każdym odejściu i przy armaturze czerpalnej, wykonanie punktów stałych. Wykonanie przejść przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne i stropy w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym. o) wykonanie instalacji sieci centralnego ogrzewania wraz z węzłem dwufunkcyjnym. Wykonać piony c.o. prowadzące na wyższe kondygnacje na korytarzach klatek schodowych przy ścianach w szachtach ściennych wykonanych z płyt G-K; p) wykonanie w lokalach ogrzewania tj. zamontowanie grzejników płytowych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi w pokojach, w pomieszczeniu łazienki zamontowanie grzejnika drabinkowego wraz zaworem i głowicą termostatyczną, montaż rur alupex od rozdzielacza do grzejników, w bruzdach ściennych lub natynkowo; q) zamontowanie odpowietrzników automatycznych na zakończeniu pionów c.o i w węźle cieplnym, armaturę odcinającą tj. zawory kulowe; r) wykonanie poziomów i ponów rur PP-R STABI od węzła cieplnego do rozdzielaczy lokalowych, zamontowanie liczników ciepła i wodomierzy, zamontowanie na instalacji izolacji termicznej, wykonanie na klatkach schodowych i korytarzach szachów z płyt G-K. Wykonanie izolacji cieplnej przewodów c.o., przewody prowadzone po wierzchu ścian i stropów w piwnicach oraz piony prowadzone po klatce schodowej zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej;s) wykonanie węzłów cieplnych w budynkach, w tym wykonanie przewodów rurowych, zabezpieczenia przed korozją, pomp obiegowych, armatury odcinającej, automatycznej regulacji, zamontowanie urządzeń pomiarowych, płukania węzła, odpowietrzenia, wykonanie rozruchu próbnego; t) wykonanie regulacji instalacji c.o., c.w.u., prób instalacji centralnego ogrzewania: wykonanie płukania zładu mieszanką wodno-powietrzną. Przeprowadzenie prób szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, wykonanie prób na gorąco, sprawdzając działanie wszystkich elementów instalacji. Przy rozprowadzaniu przewodów c.o. w przegrodach (ścianach, posadzkach podłóg), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod ciśnieniem; u) wykonanie robót budowlanych tzw. odtworzeniowych - tzn. uzupełnienie elementów wykończenia po rozbiórkach i przebiciach ścian i podłóg. Wzory elementów odtworzeniowych po likwidacji pieców lub przebiciach typu: glazura, terakota, panele, wykładziny itp. mają być dostosowane do istniejących i należy je uzgodnić z Zamawiającym. 8.Zamówienie zostało podzielone na dwa następujące etapy: 1) Etap I - obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego zadania oddzielnie, a także wykonanie Robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz docelowo wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę i z przedmiaru robót oraz harmonogramu Robót budowlanych o wartości kwotowej nie niższej niż 40% wartości kwotowej każdego Zadania oraz jednocześnie nie wyższej niż 85% wartości kwotowej każdego Zadania. 2) Etap II - obejmuje wykonanie pozostałych niewykonanych w Etapie I Robót budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz docelowo wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę i z przedmiaru robót oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej dla każdego z zadań oddzielnie. 9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1)Etap I - obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego zadania oddzielnie, a także wykonanie Robót Budowlanych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz docelowo wynikających z opracowanej Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę i z przedmiaru robót oraz harmonogramu Robót budowlanych o wartości nie niższej niż 40% wartości każdego Zadania oraz jednocześnie nie wyższej niż 85% wartości każdego Zadania w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. dla każdego zadania. 2) Etap II - wykonanie pozostałych niewykonanych w Etapie I Robót budowlanych dla każdego zadania oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej dla każdego zadania w niżej wymienionych terminach: a) termin zakończenia robót i zgłoszenie gotowości robót do odbioru - do 6 czerwca 2016 r. b) termin zakończenia czynności odbiorowych - do 20 czerwca 2016 r. 10.Zamówienie podzielone jest na sześć zadań. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1 - opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla inwestycji pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Krzywoustego 266 we Wrocławiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOMYT Marta Łakota, ul. J.Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 245619,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 297000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 297000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1032500,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2 - opracowanie Dokumentacji i wykonanie Robót budowlanych dla inwestycji pn. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzywoustego 288 we Wrocławiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NOMYT Marta Łakota, ul. J.Iwaszkiewicza 74/5, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179980,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 220000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 220000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 754185,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.