eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mrągowo › Usługi pocztowe o wadze do i pow. 500 g w obr. krajowym, o wadze do i pow. 50 g w obr. zagr. w zakr. przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych zwrotów, oraz z lok. zam.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi pocztowe o wadze do i pow. 500 g w obr. krajowym, o wadze do i pow. 50 g w obr. zagr. w zakr. przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych zwrotów, oraz z lok. zam.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MRĄGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 60 A

1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 742 2924

1.5.8.) Numer faksu: 89 742 2924

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gminamragowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminamragowo.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mragowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi pocztowe o wadze do i pow. 500 g w obr. krajowym, o wadze do i pow. 50 g w obr. zagr. w zakr. przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych zwrotów, oraz z lok. zam.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ff5b505-9048-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00578351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029305/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 USŁUGI POCZTOWE DLA GMINY MRĄGOWO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sygnatura postępowania: IPP.271.14.2023 RZP: I.12.2023 OA.2630.2.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 475994,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie krajowym oraz świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, jak również odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej 60A 11-700 Mrągowo.
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:
a) usługi pocztowe w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych: ekonomicznych (zwykłych), priorytetowych, poleconych i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz paczek ekonomicznych priorytetowych i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
b) usługi pocztowe w obrocie zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek listowych poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
c) doręczenie lub wydawanie przesyłek, o których mowa w pkt. „a” i „b” zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy;
3. Przez Wykonawcę – rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2023 poz. 1640 t.j.).
4.Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem zamówienia oraz szacowane ilości przesyłek przewidywanych do nadania w trakcie realizacji umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SW Z oraz Zał. nr 1 do Oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 480167,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 480167,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 480167,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POCZTA POLSKA S.A. UL.RODZINY HISZPAŃSKICH 8, 00-940 WARSZAWA NIP 5250007313

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250007313

7.3.3) Ulica: ul.RODZINY HISZPAŃSKICH 8

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-940

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 480167,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2026-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.