eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na okres od stycznia do czerwca 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na okres od stycznia do czerwca 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kluczbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmiu@kluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: kluczbork.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na okres od stycznia do czerwca 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d13ec20-8a93-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00576421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046783/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na 2024 rok

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513456

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GM.271.36.2023.MC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz.1680 ) w przewidywanych ilościach przedstawionych poniżej:

a) olej napędowy – 29.350,00 litrów
b) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 7.325,00 litrów

W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09134100-8: Olej napędowy
09132100-4: Benzyna bezołowiowa

Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa całodobowo
lub w ograniczeniach czasowych w następujących godzinach:
- od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00
- w soboty w godz. 7:00-17:00
z możliwością interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego.
Oferty, w których Wykonawca nie zapewni łącznie poniższych możliwości zakupu paliwa tj.:
- od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 -19:00 (13 godzin dostępności)
- oraz w soboty w godz. 7:00-17:00
- oraz interwencyjnego tankowania od poniedziałku do niedzieli całodobowo, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego
zostaną odrzucone jako niezgodne ze SWZ.
Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zakupów paliwa na terenie gminy Kluczbork.
Oferty, w których Wykonawca nie zapewni możliwości zakupu paliwa na terenie gminy Kluczbork, zostaną odrzucone jako niezgodne ze SWZ.

Wykonawca udzieli opustu od ceny jednostkowej netto na dzień 28.11.2023 r. wysokość opustu musi być większy od ZERA. W przypadku gdy opust będzie równy ZERO oferta będzie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w w/w rozporządzeniu.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji niniejszego zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236740,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285639,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236740,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALICJA” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 410306782

7.3.3) Ulica: Rawicka 2a

7.3.4) Miejscowość: Dębno Polskie

7.3.5) Kod pocztowy: 63-900

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236740,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.