eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Dostawy asortymentu do wykonywania badań laboratoryjnych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy asortymentu do wykonywania badań laboratoryjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313348

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 4

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 854 92 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalslaski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85667152-8203-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy asortymentu do wykonywania badań laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85667152-8203-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00569637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00177156/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawy asortymentu do wykonywania badań labolatoryjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00518899

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 1948/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 806868,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do wykonywania badań autoimmunologicznych i diagnostyki boreliozy wraz z dzierżawą urządzeń.
2. W Formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SWZ, zawarto przewidywane ilości badań lub asortymentu koniecznego do wykonywania badań.
Jeżeli w Formularzu cenowym podano przewidywane ilości badań, to Wykonawca zobowiązany będzie wyliczyć oraz wskazać pełne ilości opakowań asortymentu niezbędnego do wykonania podanych w formularzu cenowym ilości badań.
3. Wymagane parametry oraz warunki jakim muszą odpowiadać dostawy asortymentu do wykonywania badań, wymagania techniczne stawiane urządzeniom do wykonywania badań zawarto w Załączniku nr 2a do SWZ- Szczegółowym opisie wymagań dla Części nr 1.
4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarto w pkt III. 2 SWZ. oraz projekcie umowy - załączniku nr 4_1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.5.5.) Wartość części: 558305,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do wykonywania badań na urządzeniu BioFire.
2. W Formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SWZ, zawarto przewidywane ilości badań lub asortymentu koniecznego do wykonywania badań.
Jeżeli w Formularzu cenowym podano przewidywane ilości badań, to Wykonawca zobowiązany będzie wyliczyć oraz wskazać pełne ilości opakowań asortymentu niezbędnego do wykonania podanych w formularzu cenowym ilości badań.
3. Wymagane parametry oraz warunki jakim muszą odpowiadać dostawy asortymentu do wykonywania badań, zawarto w Załączniku nr 2b do SWZ - Szczegółowym opisie wymagań dla Części nr 2.
4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarto w pkt III. 2 SWZ. oraz projekcie umowy - załączniku nr 4_2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 218073,05 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do wykonywania badań w systemie elektroforezy wraz z dzierżawą urządzenia.
2. W Formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SWZ, zawarto przewidywane ilości badań lub asortymentu koniecznego do wykonywania badań.
Jeżeli w Formularzu cenowym podano przewidywane ilości badań, to Wykonawca zobowiązany będzie wyliczyć oraz wskazać pełne ilości opakowań asortymentu niezbędnego do wykonania podanych w formularzu cenowym ilości badań.
3. Wymagane parametry oraz warunki jakim muszą odpowiadać dostawy asortymentu do wykonywania badań, wymagania techniczne stawiane urządzeniu do wykonywania badań zawarto w Załączniku nr 2c do SWZ - Szczegółowym opisie wymagań dla Części nr 3.
4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarto w pkt III. 2 SWZ. oraz projekcie umowy - załączniku nr 4_1do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.5.5.) Wartość części: 30490,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 614908,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 614908,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 614908,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8992364659

7.3.3) Ulica: ul. Widna 2A

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-543

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 614908,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 235518,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 235518,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 235518,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5270203342

7.3.3) Ulica: ul. gen. J. Zajączka 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-518

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 235518,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33559,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33559,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33559,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biameditek Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 542-020-13-57

7.3.3) Ulica: ul. Elewatorska 58

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-620

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33559,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Doprecyzowanie okresu realizacji zamówienia dla Części nr 1 i 3
Okres realizacji dostaw: 18 miesięcy od daty przekazania urządzenia do wykonywania badań.
Termin przekazania urządzenia do wykonywania badań - 7 dni od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.