eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmiec › Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do punktów poboru pozostających w użytkowaniu Gminy Brzeźnica, CKiP w Brzeźnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w BrzeźnicyOgłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do punktów poboru pozostających w użytkowaniu Gminy Brzeźnica, CKiP w Brzeźnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jarosław Mróz GRUPA AUDYTORSKA JSM ONYX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492918410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marcinkowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Chełmiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 691 895 615

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jsmonyx@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jsmonyx.business.site/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b21edbbb-702d-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do punktów poboru pozostających w użytkowaniu Gminy Brzeźnica, CKiP w Brzeźnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b21edbbb-702d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464712

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 578207,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) do 34 punktów poboru pozostających w użytkowaniu Gminy Brzeźnica, 10 punktów poboru pozostających w użytkowaniu Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy oraz 1 punktu poboru pozostającego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy.
2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. Gmina Brzeźnica jako jednostka administracji publicznej jest zwolniona z podatku akcyzowego. Gaz będzie wykorzystywany na potrzeby własne.
3. Zamówienie winno być wykonane przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenie usługi kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD w ramach umowy.
4. Do celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie jednego roku na poziomie 2 289 600 kWh (przy współczynniku konwersji 11,129 kWh/m3), w tym dla:
1) Gminy Brzeźnica: 1 875 300 kWh;
2) Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy: 372 900 kWh;
3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy: 41 400 kWh.
5. Instalacja gazowa Zamawiającego podłączona jest do sieci gazowej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. Obecnym dostawcą paliwa gazowego jest: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązania umów kompleksowych zawartych na czas nieoznaczony.
7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 810336,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 810336,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 810336,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 810336,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający
Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. +48 338792029
e-mail: gmina@brzeznica.pl
NIP: 5511123918
adres strony internetowej: https://www.brzeźnica.pl/

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
ul. Krakowska 107
34-114 Brzeźnica
tel. +48 338792093
e-mail: biuro@ckbrzeznica.pl
NIP: 5510012660
adres strony internetowej: https://www.ckbrzeznica.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
Rynek 1
34-114 Brzeźnica
tel. +48 338792472
e-mail: poczta@spichlerzksiazki.pl
NIP: 9241820850
adres strony internetowej: https://www.spichlerzksiazki.pl/

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający zamierzają wspólnie przeprowadzić postępowanie przetargowe i udzielić zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Pzp Zamawiający powierzyli przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, w ramach pomocniczych działań zakupowych, osobie trzeciej: Jarosławowi Mrozowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: GRUPA AUDYTORSKA JSM ONYX Jarosław Mróz, który działa jako pełnomocnik Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.