eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szklarska Poręba › Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SZKLARSKA PORĘBA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Granitowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Szklarska Poręba

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-580

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757547715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@szklarskaporeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szklarskaporeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33997893-95bc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044747/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacjai utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33997893-95bc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z wykonawcami odbywa
się jedynie z wykorzystaniem platformy https://ezamowienia.gov.pl
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań o udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Miasto Szklarska Poręba z siedzibą w Szklarskiej
Porębie ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba
2) Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez pisemnie na adres: Sławomir Kozieł
iod@szklarskaporeba.pl
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym
w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8)posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RN.271.13.2023.EB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego w Szklarskiej Porębie - w roku 2024.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Załączniku nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
3. Miejsce realizacji: Miasto Szklarska Poręba- link do mapy Szklarskiej Poręby z lokalizacją ulic: http://szklarskaporeba.emapa.
net/.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65320000-2 - Eksploatacja instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena (C) cena ryczałtowa za wykonanie zakresu o których mowa w OPZ ppkt 3 – waga kryterium 50 punktów;
Suma cen jednostkowych – waga kryterium 10 punktów;
Usunięcie awarii obwodu oświetlenia ulicznego" (A) w ciągu 48 godzin – waga kryterium 30 punktów;
Naprawa nieczynnego punktu świetlnego" (N) w ciągu 12 godzin – waga kryterium 10 punktów
I Kryterium: Cena (C) – waga 60 punktów
c=(cena najniższa brutto*)/(cena oferty ocenionej brutto) 100x50 punktów
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
50,00 - maksymalna ilość punktów , jaką może otrzymać oferta za Kryterium I
II Kryterium: Suma cen jednostkowych – waga 10 punktów
SCJ=Cjmin/(Cjb*) x 100 x 10 punktów
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
gdzie:
Cj - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta;
Cjmin - najniższa Suma cen jednostkowych spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;
Cjb - Suma cen jednostkowych badanej oferty.
10,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za Kryterium II
III Kryterium - "Usunięcie awarii obwodu oświetlenia ulicznego" (A) w ciągu 48 godzin = 30%:
a. Wykonawca , który zaoferuje usunięcie awarii obwodu ulicznego w ciągu 48 godzin (włącznie), liczonych od momentu
udokumentowania wysłania do Niego zgłoszenia - otrzymuje 30, 00 punktów.
b. Wykonawca, który zaoferuje usunięcie awarii obwodu ulicznego w ciągu trzech (3) dni roboczych (koniec dnia =24:00)
- licząc wraz z dniem zgłoszenia awarii - jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godziny 13:00,
- licząc od dnia następnego zgłoszenia awarii - jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 13:00;
Oferta taka spełnia wymóg określony w opisie przedmiotu zamówienia i otrzymuje 0,00 punktów.
IV Kryterium - Naprawa nieczynnego punktu świetlnego (N) w ciągu 12 godzin = 10,00%
a. Wykonawca, który zaoferuje naprawę nieczynnego punktu świetlnego w ciągu 12 godzin (włącznie), liczonych od momentu
udokumentowania wysłania do Niego zgłoszenia - otrzymuje 10,00 punktów,
b. Wykonawca, który zaoferuje naprawę nieczynnego punktu świetlnego w ciągu trzech (3) dni roboczych (koniec dnia = 24:00):
- licząc wraz z dniem zgłoszenia awarii - jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godziny 13:00,
- licząc od dnia następnego zgłoszenia awarii - jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 13:00;
Oferta taka spełnia wymóg określony w opisie przedmiotu zamówienia i otrzymuje 0,00 punktów
Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów:
SP = Wynik I + Wynik II + Wynik III + Wynik IV
Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej tj. o najwyższej sumie punktów.
Maksymalna liczba punktów z oceny oferty wynosi 100 pkt.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i w Formularzu Ofertowym podał ceny bez podatku od towarów i usług VAT, Zamawiający
na etapie oceny i porównania ofert doliczy do tych cen podatek od towarów i usług VAT. Powyższe wynika z konieczności ustalenia
ceny porównywalnej z innymi cenami oraz kwot, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa, sumaryczna liczba uzyskanych punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Suma cen jednostkowych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usunięcie awarii obwodu oświetlenia ulicznego" (A) w ciągu 48 godzin

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Naprawa nieczynnego punktu świetlnego" (N) w ciągu 12 godzin

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a. wymagane jest od Wykonawcy dysponowanie na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami branży elektrycznej;
- świadectwa kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, - uprawnienia do pracy
pod napiciem,
- uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,
- dopuszczenie do pracy na wysokości
b. wymagane jest od Wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym czasie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 50 000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ nr 9 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
wzór stanowi załącznik do SWZ nr 5.
3) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) W
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający
żąda:
a. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ
b. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości i daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie (referencje lub inny dokument
sporządzony przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane) - Załącznik nr 2b do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik do SWZ Nr 2 (oświadczenie składają
odrębnie: Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia);
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
b) oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi
wykonują poszczególni Wykonawcy - wzór stanowi załącznik do SWZ nr 3.
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w
imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie
z Załącznikiem do SWZ nr 3.
6. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców. W przypadku gdy oświadczenie
zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę
wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poreba

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.