eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remont pomieszczeń na potrzeby biurowe zlokalizowanych na II piętrze w budynku T na terenie Górnośląskiego Instytutu Technologicznego.Ogłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń na potrzeby biurowe zlokalizowanych na II piętrze w budynku T na terenie Górnośląskiego Instytutu Technologicznego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 23 45 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://git.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/git

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


badania naukowe i rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń na potrzeby biurowe zlokalizowanych na II piętrze w budynku T na terenie Górnośląskiego Instytutu Technologicznego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1422221-58ac-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408402

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 31/P/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1130788,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ( instalacyjne, elektryczne) zgodnie z załączoną dokumentacją projektową p/t " Remont pomieszczeń na potrzeby biurowe zlokalizowanych na II piętrze w budynku T na terenie Górnośląskiego Instytutu Technologicznego", specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR), oraz oceną wymagań w projekcie okablowania strukturalnego.
Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej założenia określone w załączniku do OPZ – okablowanie strukturalne.
Przedmiot zamówienia, oprócz ww. robót obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej, odbiór, składowanie i wywóz na legalne wysypisko materiałów rozbiórkowych i gruzu (udokumentowane stosownym zaświadczeniem), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587, z późn. zm.).
Zamawiający przewiduje odbiory częściowych robót i płatności częściowe, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) odbiorem częściowym może być objęta wykonana część robót stanowiąca całość technologiczną - Zamawiający dopuszcza 2 odbiory częściowe, musi być to zamknięta całość technologiczna;
b) odbiorem częściowym nie może być dostawa materiałów budowlanych.
c) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu robót i płatności
3.5 Nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,
Zamawiający żąda, by wszystkie zabudowane materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zamówienia:
• odpowiadały wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym;
• były fabrycznie nowe i co do gatunku wysokiej jakości;
• posiadały dokumenty gwarancyjne, jeżeli objęte są gwarancją producenta.
• Oferta zawierająca krótszy okres gwarancji niż żądany zostanie odrzucona.
Zamawiający wymaga, by pracownicy wykonawcy bezpośrednio uczestniczący w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie nadzorowania i kierowania robotami (kierownik robót, kierownik budowy, itp.) byli przez niego zatrudnieni na podstawie stosunku pracy (Kodeks pracy - § 22).
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – co najmniej 36 miesięcy (okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą).
Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji określone są we wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1561839,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2803803,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1599000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BM Budowa Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 365512310

7.3.3) Ulica: ul. Kolista 25

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-486

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1599000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.