eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świątki › "Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świątki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r."Ogłoszenie z dnia 2023-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świątki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIĄTKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 87

1.5.2.) Miejscowość: Świątki

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-008

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swiatki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiatki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świątki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95e2ccd5-8515-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056697/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świątki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95e2ccd5-8515-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia
(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-95e2ccd5-8515-11ee-a60c-9ec5599dddc1
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Szczegóły w rozdz. IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:przetargi@swiatki.pl (nie dotyczy składania ofert) Szczegóły w rozdz. IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świątki – Sławomir Kowalczyk;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Świątki jest Pan Tomasz Trzciałkowski, Tel. 511793443, Email: kontakt@idpo.pl, Zespół abi.olsztyn.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świątki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” Znak postępowania: ROS.271.14.2023 Identyfikator postępowania ocds-148610-95e2ccd5-8515-11ee-a60c-9ec5599dddc1 prowadzonym w trybie podstawowym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROS.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od źródła ich powstania oraz ich transporcie do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53 w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku:
z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Świątki, wspólnot mieszkaniowych terenu gminy Świątki;
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych „u źródła” tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świątki oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Świątki, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świątki, obejmujących:
a) zmieszane odpady komunalne – sposób odbioru,
b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
c) popiół,
d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
e) szkło, opakowania ze szkła,
f) meble i odpady wielkogabarytowe,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) biodegradowalne (odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) oraz ich transport do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53;
2) Odbieranie przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w punktach zbiórki wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie Gminy Świątki, wraz z wyposażeniem ich w oznakowane pojemniki – z Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świątkach oraz z Punktu Aptecznego w Świątkach.
3) Odbiór i transport odpadów komunalnych przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym na terenie Gminy Świątki, na działce nr 122 obręb Świątki, Gmina Świątki, a w przypadku rozpoczęcia działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w nowej lokalizacji, na nieruchomości, oznaczonej jako dz. nr 57/2 obręb Świątki, Gmina Świątki.
4) PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wspólnot, z nieruchomości na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; położonych na terenie Gminy Świątki odpadów komunalnych, tj:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
c) szkło, opakowania ze szkła,
d) biodegradowalne (odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone),
e) popioły i żużle powstające w gospodarstwach domowych,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) metale, opakowania z metali,
i) odpady wielomateriałowe,
j) chemikalia (rozpuszczalniki, oleje, tusze, farby, detergenty itp.),
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyte opony;
m) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie odpadu 17 09 04.3. Charakterystyka Gminy Świątki:
1) Gmina Świątki obejmuje 21 miejscowości w tym: Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo, Różynka, Gołogóra, Garzewo, Skolity, Dąbrówka, Kalisty, Kłobia, Kiewry, Brzydowo, Brzeźno, Włodowo, Łumpia, Konradowo, Komalwy, Klony, Worławki oraz Żardeniki,
2) powierzchnia Gminy Światki ogółem wynosi 16 373 ha,
3) liczba mieszkańców Gminy Świątki zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 1 grudnia 2023 roku wynosi 3820 mieszkańców;
4) liczba osób ujętych w deklaracjach, dotyczących nieruchomości zamieszkałych, na dzień 1 grudnia 2023 roku wynosi 2992 osób.
Wykonawca musi mieć na względzie, że ilość faktyczna może się zmieniać. W trakcie realizacji usługi możliwe są zmiany adresów i liczby obsługiwanych nieruchomości, jak i liczby mieszkańców. Zmiany mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia liczby nieruchomości i liczby mieszkańców. Zmiany te nie będą wpływały na zmianę ceny określonej w ofercie,
5) Przewidywana do obsługi ilość nieruchomości zamieszkałych w Gminie Świątki do obsługi obejmuje 637 budynków, w tym:
a) budynki jednorodzinne (liczba nieruchomości w których złożono jedną lub dwie deklaracje) - 561 szt.: w Świątkach – 108 budynków, w pozostałych miejscowościach w gminie – 473 budynków;
b) budynki wielolokalowe (liczba nieruchomości w których złożono więcej niż dwie deklaracje) – 56 szt.: w Świątkach – 14 budynków, w pozostałych miejscowościach w gminie – 42 budynków,
6) Szczegółowe dane dotyczące Gminy Świątki zawierają załączniki do SWZ nr 8 „Wykaz miejscowości na terenie Gminy Światki ”.
7) Przewidywana, orientacyjna łączna ilość odpadów komunalnych oddanych w 2024 r. wyniesie ok 628 Mg:
a) odpady zmieszane – ok. 420 Mg,
b) papier – ok. 17 Mg,
c) szkło – ok 72 Mg,
d) tworzywa sztuczne – ok 77 Mg,
e) wielkogabarytowe – ok. 25 Mg,
f) opony samochodowe – ok. 4 Mg,
g) urządzenia freony – ok 0 Mg,
h) odpady remontowe – ok. 0 Mg,
i) elektryczne – ok. 0 Mg,
j) biodegradowalne – ok. 0 Mg,
k) inne 20 01 99 – ok. 13 Mg.
8) Oddane do ZGOK odpady ujęte w pkt. 7 pochodzą:
a) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – 550 Mg;
b) z PSZOK – 78 Mg.
9) Szacunkowa odległość do instalacji ZGOK w miejscowości Olsztyn 33 km.
10) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Świątki, zgodnie z zapisami prawa:

Szczegóły w rozdziale V i rozdziałem VI SWZ ROS.271.14.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 30%

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wpis do „Rejestru podmiotów, wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)” prowadzonego przez Marszałka Województwa jako zbierający odpady lub przetwarzający odpady zgodnie z treścią zezwolenia oraz transportujący odpady w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
b) w okresie ostatnich 3 lat, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej 2 zadania polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy każde zadanie, o łącznej masie co najmniej 600 Mg każda; wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4a do SWZ.
c) wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122);
d) posiada:
• co najmniej dwóch pojazdów specjalnych bezpylnych (śmieciarka) z funkcją kompaktującą przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach 60 l -1100 l, w tym jeden pojazd – śmieciarka na podwoziu dwuosiowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 4600 kg o nacisku nieprzekraczającym 3,5 t na oś;
• co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
• co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
• wykaz sprzętu transportowego – załącznik nr 4b do SWZ.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wpis do „Rejestru podmiotów, wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)” prowadzonego przez Marszałka Województwa jako zbierający odpady lub przetwarzający odpady zgodnie z treścią zezwolenia oraz transportujący odpady w zakresie wszystkich odpadów objętych przedmiotem zamówienia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejsza niż 300 000,00 zł;
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
b) w okresie ostatnich 3 lat, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty, co najmniej 2 zadania polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy każde zadanie, o łącznej masie co najmniej 600 Mg każda; wykaz usług – załącznik nr 4a do SWZ.
c) wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122);
d) posiada:
• co najmniej dwóch pojazdów specjalnych bezpylnych (śmieciarka) z funkcją kompaktującą przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach 60 l -1100 l, w tym jeden pojazd – śmieciarka na podwoziu dwuosiowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 4600 kg o nacisku nieprzekraczającym 3,5 t na oś;
• co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
• co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
• wykaz sprzętu transportowego – załącznik nr 4b do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Do oferty należy dołączyć, dokumenty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załączniki nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, o ile wymagane będą przez Zamawiającego.
4. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 3, także oświadczenia dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z określeniem siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Szczegóły w rozdziale XIII SWZ ROS.271.14.2023

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w umowie opisane są w paragrafie 15 wzoru umowy załącznik nr 5 do SWZ ROS.271.14.2023

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma ezamówienia identyfikator postępowania ocds-148610-95e2ccd5-8515-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.